Dienstleistungen - 202095-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Győr: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 075-202095

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: 15789305208
Postai cím: Árpád Út 32. 7150
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacs.katalin1@gyor.gov.hu
Telefon: +36 96795759
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446222022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446222022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illegális hulladék elszállítása és kezelése II.

Hivatkozási szám: EKR000446222022
II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tiszta Ország Program keretében illegális hulladékok elszállítása, kezelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékességi területén II” címmel Kormányhivatal által foganatosított végrehajtások során Győr-Moson-Sopron megyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok gyűjtése, rakodása, szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával.

Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése.

Szerződés típusa: keretmegállapodás

A keretmegállapodásból való lehívás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, közvetlen megrendelés útján történik.

II.2.7) pont: A keretmegállapodás annak mindkét Fél általi aláírásával, amennyiben az aláírás nem egyszerre történik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, és 2023. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Települési és csomagolási hulladékok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
90511300 Szemétgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-Moson-Sopron Megye illetékességi területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok gyűjtése, rakodása, szállítása, és kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:

20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

20 03 07 Lomhulladék

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 200121-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék

A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az 1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette figyelembe ajánlatkérő.

1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg

2. kategória ≥51-100 kg

3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥101-1500 kg-ig

4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥1501-10 000 kg-ig

5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥10 001-500 000 kg-ig

Keretösszeg: nettó 55 976 594- Ft

Nyertes ajánlattevő feladatai:

- a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása, ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,

- nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,

- nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal,

- a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,

- fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.

Pontozás: 0-10 pont

Értékelési módszer: Fordított arányosítás

Az ajánlati árak képzett árak.

1. értékelési részszempont: Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is - Súlyszám: 20

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6

2. értékelési részszempont: Lomhulladék - Súlyszám:20

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6

3. értékelési részszempont: Biológiailag lebomló hulladék: Súlyszám:10

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3

4. értékelési részszempont: Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 200121-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től Súlyszám:15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

5. értékelési részszempont: Papír és karton csomagolási hulladék - Súlyszám: 10

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3

6. értékelési részszempont: Műanyag csomagolási hulladék - Súlyszám:10

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3

7. értékelési részszempont: Egyéb, kevert csomagolási hulladék - Súlyszám:15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gépjármű bontásból, karbantartásból származó

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
19630000 Gumihulladék
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
90511300 Szemétgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90520000 Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megye illetékességi területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok, gyűjtése, rakodása szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok

16 01 19 műanyagok

16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék

A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az 1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette figyelembe ajánlatkérő.

1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg

2. kategória ≥51-100 kg

3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥101-1500 kg-ig

4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥1501-10 000 kg-ig

5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥10 001-500 000 kg-ig

Keretösszeg: nettó 13 683 348,-Ft

Nyertes ajánlattevő feladatai:

- a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása, ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,

- nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,

- nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal,

- a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,

- fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.

Pontozás: 0-10 pont

Értékelési módszer: Fordított arányosítás

Az ajánlati árak képzett árak.

1. 1 értékelési részszempont: Hulladékká vált gumiabroncs - Súlyszám: 35

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 23

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 12

2. 1 értékelési részszempont: Műanyagok - Súlyszám: 30

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 20

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 10

3. 1 értékelési részszempont: Közelebbről meg nem határozott hulladék - Súlyszám: 35

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 23

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 12

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Veszélyes hulladékok

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
90511300 Szemétgyűjtési szolgáltatások
90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások
90520000 Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-Moson-Sopron Megye illetékességi területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok, gyűjtése, rakodása, szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók gyanták

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

16 01 04* hulladékká vált gépjármű

A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az 1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette figyelembe ajánlatkérő.

1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg

2. kategória ≥51-100 kg

3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥101-1500 kg-ig

4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥1501-10 000 kg-ig

5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥10 001-500 000 kg-ig

Keretösszeg: nettó 13 994 148,-Ft

Nyertes ajánlattevő feladatai:

- a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása, ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,

- nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,

- nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal,

- a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,

- fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.

Pontozás: 0-10 pont

Értékelési módszer: Fordított arányosítás

Az ajánlati árak képzett árak.

1. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták - Súlyszám: 15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

2. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól - Súlyszám: 15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

3. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kervert hulladékot is) - Súlyszám: 15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

4. 1 értékelési részszempont: Azbesztet tartalmazó építőanyag - Súlyszám: 20

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6

5. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék - Súlyszám: 15

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5

6. 1 értékelési részszempont: Hulladékká vált gépjármű - Súlyszám: 20

Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14

Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész esetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) és 3. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 13. §).

A kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-aira tekintettel kell eljárni.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 3. § (3)-(6) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.

Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerinti meghatalmazás.

Valamennyi közbeszerzési rész esetében:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képező azonosító kódok alá besorolható hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság (2021. 03.16. követően hulladékgazdálkodási hatóság) által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek az alkalmasságát az ajánlattételi szakaszban az EEKD kitöltésével kell igazolnia, az utólagos igazolásokhoz pedig csatolnia kell a hulladékgazdálkodási engedély másolatát. Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. valamint a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 26. § (1)-(3) bek.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

Elszállítás/szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;

Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfaszakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

M.1. Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában, 21/A. §-ában, 22. § (1), (4), (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11), (12) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

A D. 391/10/2018. iktatószámú döntőbizottsági határozatnak megfelelően ajánlatkérő elfogadja azon referenciák ismertetését is, amelyeknek teljesítése a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésének pillanatáig megtörténik és a teljesítés megfelel az alkalmassági követelményekben rögzítetteknek.

Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.

M.2. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján mutassa be azokat a vezetőket (szervezeteket) megnevezésükkel, végzettségük, képzettségük ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakember tekinteteben legalább az alábbi tartalommal: az alkalmassági követelmény ajánlati felhívás szerinti pontja, szakember neve, szakemberrel jogviszonyban álló gazdasági szereplő neve, a szakember jogviszonya a megjelölt gazdasági szereplővel (EKR űrlap, EKR elnevezés: Nyilatkozat bemutatott szakemberekről). A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertességé esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően) legalább kettő helyrajzi szám alatti helyszínen végzett, összességében legalább nettó 40 millió forint értékű veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítására, felszámolására vonatkozó teljesítés(ek)ből származó referenciával.

2. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően) legalább kettő helyrajzi szám alatti helyszínen végzett, összességében legalább nettó 10 millió forint értékű veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítására, felszámolására vonatkozó teljesítés(ek)ből származó referenciával.

3. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően) legalább kettő helyrajzi szám alatti helyszínen végzett, összességében legalább nettó 10 millió forint értékű veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítására, felszámolására vonatkozó teljesítés(ek)ből származó referenciával.

Amennyiben ajánlattevő egyszerre több részre is kíván ajánlatot tenni, úgy a részenkénti minimum követelmények nem adódnak össze. Ajánlattevő jogosult ugyanazt a referenciát benyújtani valamennyi részben.

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

Nem veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkező hulladék.

Veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel rendelkező a gyűjtési, szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezetővel.

Részenként különböző szakembert szükséges bemutatni.

A felhívás III.3) M.1. és M.2. pontja szerinti követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás megrendelésenként a keretmegállapodás tervezetben meghatározottak szerint. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) bekezdései, a Kbt. 27/A. §-a, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján saját forrásból teljesíti átutalással. Fizetési határidő: 30 naptári nap. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Késedelmi kötbér: a póthatáridő lejártát követő minden késedelemmel érintett naptári nap után: 1. kategória: 50 000, - Ft, 2. kategória: 100 000, - Ft, 3. kategória: 300 000, - Ft, 4. kategória: 500 000, - Ft, 6. kategória: 1 000 000, - Ft Valamennyi kategória tekintetében a késedelmi kötbér 5 munkanap alatt éri el a maximumát. Amennyiben a késedelmi kötbér összege 3 alkalommal eléri a maximális mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a teljes szerződést azonnali hatállyal felmondani és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért érvényesíteni.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: teljes keretmegállapodás meghiúsulása esetén: a még ki nem merített nettó keretösszeg 30%-a.

A részletes előírásokat a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi közbeszerzési rész esetében:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) kizárja.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek (közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a Kbt. 66.§ (6) esetében nemlegesen is. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és Kbt. 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

FAKSZ: Kaffka Diána 00603.

Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Az eljárás nyelve magyar, a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

Az ajánlathoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

- részletes ártáblázat excel formátumban.

- Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató fél által kiállított, a műszaki leírásban szereplő hulladékfajtákra vonatkozó befogadó nyilatkozat, kapacitás megadása;

Lebonyolító szerv: IPPS Zrt. levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B.ép. IV.em., e-mail cím: kozbeszerzes@ipps.hu

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2022