Dienstleistungen - 202356-2022

15/04/2022    S75

Ελλάδα-Ιερισσός: Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

2022/S 075-202356

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Πόλη: ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Ταχ. κωδικός: 63075
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rigastelios@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2372350108/127
Φαξ: +30 2372023062
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosaristoteli.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.dimosaristoteli.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Αριθμός αναφοράς: 6545/2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511200 Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις υπηρεσίες αποκομιδής σύμμεικτων (οικιακών) απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα από τις Κοινότητες Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Πυργαδικίων, με όλες τις περιοχές και τοποθεσίες οι οποίες τις απαρτίζουν, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 524 741.06 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90918000 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παραλιακή ζώνη του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα από τις Κοινότητες Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Πυργαδικίων

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αποκομιδή σύμμεικτων (οικιακών) απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα από τις Κοινότητες Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Πυργαδικίων, με όλες τις περιοχές και τοποθεσίες οι οποίες τις απαρτίζουν.

Η εργασία περιλαμβάνει και την πλύση-απολύμανση των κάδων απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι στην παραλιακή ζώνη Δ.Ε Σταγείρων-Ακάνθου ,με συχνότητα καθαρισμού 1 φορά τον μήνα για όλη την διάρκεια της σύμβασης . Η εργασία της πλύσης -απολύμανσης είναι συμπληρωματική της αποκομιδής και εντάσσεται σε αυτήν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4412/2016, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης όταν συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες ενσκήπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της και καθιστούν επιβεβλημένη την τροποποίησή της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού :

i. να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων και πλύση-απολύμανση κάδων απορριμμάτων. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι και καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012 ,όπως ισχύει

iii. για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής & μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ,στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς ,ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως . (παρ. β ‘άρθρου 85 του Ν 4685/2020)

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν :

• Μέσο γενικό κύκλο εργασιών (3 ) τριών τελευταίων ετών προ της διενέργειας του διαγωνισμού (2019,2020,2021) ποσού ίσου ή ανώτερου με το 200% της δημοπρατούμενης εργασίας (1.049.482,12 €) (ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών προκύπτει από το άθροισμα των ετήσιων κύκλων εργασιών δια τρία (2019+2020+2021/3))

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν:

• κατά τη διάρκεια της τελευταία 3ετίας (2019 – 2021), να έχουν εκτελέσει αθροιστικά συμβάσεις αντικειμένου αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ποσού ίσου ή ανώτερου των 524.741,06 € (100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς φπα).

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (2019-2021),να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση αντικειμένου πλύσης κάδων απορριμμάτων ποσού ίσου ή ανώτερου των 21.200,00 € (προϋπολογισμένη δαπάνη πλύσης κάδων απορριμμάτων).

• να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και συγκεκριμένα έξη (6), για αστικά σύμμεικτα απορρίμματα, απορριμματοφόρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 3, και ένα (1) ειδικό όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων (καδοπλυντήριο), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα.

• να δεσμεύονται με την υποβολή της προσφοράς τους ότι θα διαθέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό απορριμματοφόρων (και εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης) καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της εν ’λόγω εργασίας και ειδικότερα έναν (1) οδηγό (με την απαιτούμενη άδεια οδήγησης) και δύο (2) άτομα εργατικό προσωπικό ανά όχημα (απορριμματοφόρο). Επιπρόσθετα να δεσμεύονται ότι εφόσον κηρυχτούν ανάδοχοι, τα οχήματα που θα διαθέσουν ως εξοπλισμό θα κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, εξοφλημένα τέλη, ασφάλεια, τεχνικά δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ και θα είναι εξοπλισμένα με παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positionining-GPS) για να καταγράφεται η διαδρομή και το δρομολόγιο του κάθε απορριμματοφόρου, ενώ θα δοθεί και σχετική πρόσβαση στην επιβλέπουσα υπηρεσία για τον καλύτερο έλεγχο της υπηρεσίας

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/16, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/16, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/16

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/05/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/05/2022
Τοπική ώρα: 07:00
Τόπος:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 63075

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ορισθεί με την ΑΟΕ 82/2022

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι δέκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (10.494,82 Ευρώ).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosaristoteli.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ 2, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πόλη: ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 630 75
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosaristoteli.gr
Τηλέφωνο: +30 2377350000
Φαξ: +30 2377022414
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosaristoteli.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ 2, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πόλη: ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Ταχ. κωδικός: 63075
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosaristoteli.gr
Τηλέφωνο: +30 2377350000
Φαξ: +30 2377022414
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosaristoteli.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/04/2022