TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 206899-2018

15/05/2018    S91    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bielsk Podlaski: Hausmüllbeseitigung

2018/S 091-206899

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polen
Kontaktstelle(n): Halina Szatyłowicz
Telefon: +48 857318100
E-Mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Fax: +48 857318150
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bielsk-podlaski.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bielsk-podlaski.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bielsk-podlaski.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski

Referenznummer der Bekanntmachung: Izp.271.24.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na:

a) odbieraniu wszystkich selektywnie i nieselektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski

b) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski

c) zakupie i dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej

d) zakupie i dystrybucji pojemników do selektywnej zbiórki popiołu i bio w zabudowie jednorodzinnej

e) zapewnieniu specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.7.2018 r. do 31.12.2018 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90511200
90512000
90510000
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Bielsk Podlaski.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na:

a) odbieraniu wszystkich selektywnie i nieselektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski,

b) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXII/281/16 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz zapisami uchwały nr XI/94/15 z dnia 29.9.2015 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3963), zmienionej uchwałą Nr XLIV/366/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7.5.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski

c) zakupie i dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej

d) zakupie i dystrybucji pojemników do selektywnej zbiórki popiołu i bio w zabudowie jednorodzinnej

e) zapewnieniu specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdziale III ust. 1 (wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa)

6. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

c) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

d) zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:

a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i/lub selektywnych o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 1 000 Mg/ 6 miesięcy.

b) dysponują lub będą dysponować następującymi niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami:

— co najmniej 5-cioma pojazdami, w tym:

•2 pojazdy przystosowane do odbierania nieselektywnych odpadów komunalnych,

•2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

•1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu i czujników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122).

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie administracyjnym miasta lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122).

Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy magazynowo-transportowej zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) przedłożenia umowy z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych wskazaną w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego dla regionu południowego.

3) przedłożenia umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przed podpisaniem umowy.

4) przedłożenia umowy konsorcjum, w przypadku złożenia oferty wspólnej

2. Umowa będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Dotychczasowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje do dnia 31.5.2018 r. Przetarg ogłoszony w miesiącu lutym został unieważniony, gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowej usługi. Aby zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców podjęto decyzję o ogłoszeniu 2-óch przetargów tj. na 1 m-c (czerwiec 2018 r.) na podstawie art. 6a ustawy Pzp oraz II przetarg na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 od 1.7.2018 r. w związku z pilną potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr 111.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Pani Jolanta Chomańska, Pan Bogdan Sokołowski, tel. 85 7318109.

W zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych - Pani Halina Szatyłowicz, tel. 85 7318129.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy,

2) Oświadczenie Wykonawcy (JEDZ) przesłane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie jeżeli dotyczy:

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy;

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp),

4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli dotyczy.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 8 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) Dokumenty w.w. nalezy złożyć zgodnie z zapisami działu X i XIV SIWZ,

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

4) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

6) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

7) zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:

1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu JEDZ Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ,

2) złożyć oświadczenie JEDZ, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ,

3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dział VI art. 179-198.

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

1) odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego,

d) opisu przedmiotu zamówienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty

3) skargi do sądu

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3-4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2018