Lieferungen - 207129-2022

Submission deadline has been amended by:  289041-2022
19/04/2022    S76

Polen-Zakopane: Messeeinrichtungen

2022/S 076-207129

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Postanschrift: Krupówki 10
Ort: Zakopane
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kula
E-Mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Telefon: +48 182015205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.muzeumtatrzanskie.pl
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://muzeumtatrzanskie.pl/aktualnosci/zamowienia_publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: ADM. 270-3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39154000 Messeeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

elementów wystawienniczych do ekspozycji,

elementów multimedialnych (sprzęt i aplikacje multimedialne do ekspozycji),

elementów aranżacyjnych do sali wystaw czasowych,

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31611000 Kabelsätze
32321300 Audiovisueller Bedarf
32322000 Multimediaausrüstung
32417000 Multimedia-Netze
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
72212783 Entwicklung von Inhaltsverwaltungssoftware
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
79932000 Innenarchitektendienste
79934000 Möbeldesign
79956000 Organisation von Messen und Ausstellungen
92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen
92312000 Künstlerische Dienstleistungen
92312210 Dienstleistungen von Verfassern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 do SWZ i jest dokumentem, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Pzp, co do którego Zamawiający wymaga zachowania w poufności. W związku z powyższym Zamawiający nie udostępni powyższego załącznika na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca chcąc uzyskać powyższy dokument zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie tego załącznika oraz przesłać podpisany przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę (osoby) oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 10 do SWZ. Wniosek oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy przesłać za pośrednictwem email: zp@muzeumtatrzanskie.pl Wykonawca zobowiązany jest podpisać powyższe oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Udostępnienie powyższego dokumentu, nastąpi drogą elektroniczną w archiwum „rar” z hasłem. Powyższe archiwum wraz z hasłem zostaną przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną lub zostaną nagrane w siedzibie Zamawiającego na nośnik dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia.

4. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w obiekcie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Szczegółowe informacje zawarto w pkt 3.7 SWZ.

5. Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości „G” / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 16 SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

c.d. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"

10) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7 SWZ, w postaci:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;.

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 7 do SWZ;

f) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 8 do SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 złotych.

II. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków uczestnictwa Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

1) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:

2) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

11) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których mowa w 8 SWZ, w postaci:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione

w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 5 a) do SWZ. Z treści powyższego dokumentu winno wynika, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8.4 a) oraz 8.4 c) SWZ.

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 5 b) do SWZ. Z treści powyższego dokumentu winno wynika, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8.4 b) SWZ.

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie dostawami i usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 6 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,

3) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 złotych,

4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. wykażą, iż:

a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie elementów multimedialnych do wystawy, wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń audiowizualnych, o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na przygotowaniu dla potrzeb ekspozycji kontentu multimedialnego (animacji, prezentacji i filmów) o wartości nie mniejszej niż:

30 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot dla potrzeb w szczególności dla obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki itp. o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

Zamawiający uzna także warunek udziału za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał ww. zamówienia na rzecz innych zleceniobiorców niż obiekty muzealne, kulturalne, oświatowe, galerie itp., dla których meble ekspozycyjne lub ścianki ekspozycyjne lub gabloty służyły do wyeksponowania przedmiotów wartościowych lub unikatowych.

d) skierują do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:

jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów multimedialnych) posiadającą doświadczenie w koordynowaniu projektu obejmującego wykonanie elementów multimedialnych do wystawy (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert), który swoim zakresem obejmował co najmniej dostawę i montaż stanowisk interaktywnych systemu zarządzania produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto,

jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) posiadającą doświadczenie w przygotowaniu, wykonaniu, oraz montażu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub dla gablot dla potrzeb w szczególności obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki itp. dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto,

osobę wskazaną do pełnienia funkcji grafika dla kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 2 animacje,

osobę wskazaną do pełnienia funkcji architekta oprogramowania – posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów zarządzania treściami multimedialnymi.

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał do pełnienia funkcji:

koordynatora projektu (ds. elementów multimedialnych),

koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji),

jedną osobę do pełnienia powyższych funkcji.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym miniportal.uzp.gov.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące poniższe czynności:

a) koordynowanie realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykonywanie prac montażowo – instalacyjnych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Kryterium oceny ofert:

Cena „C” – waga 60 %;

Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot – waga 20 %;

Gwarancja jakości „G” – waga 20 %.

Łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + DKA + G

gdzie:

P - łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy „P”,

C - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium Cena „C”.

DKA - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4) Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/04/2022