Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 207737-2020

Submission deadline has been amended by:  262764-2020
05/05/2020    S87

Česko-Praha: Vývoj programového vybavení

2020/S 087-207737

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Operátor ICT, a.s.
Národní identifikační číslo: 02795281
Poštovní adresa: Dělnická 213/12
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 170 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Houdek
E-mail: smartcity@operatorict.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://operatorict.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.operatorict.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.operatorict.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.operatorict.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy

II.1.2)Hlavní kód CPV
72262000 Vývoj programového vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, provoz a rozvoj software s názvem Intermodální plánovač trasy. Jedná se o software řešení, které zabezpečí vyhledávaní a optimalizaci dopravní trasy s možností kombinovat různé druhy osobní a veřejné dopravy i v rámci jedné trasy, a to se zohledněním aktuální dopravní situace, možnostem parkování v modulární podobě, prokazatelně uzpůsobené postupnému rozšiřování vyhledávání o kombinaci dalších druhů dopravy, import dalších poskytovatelů služeb mobility a rozšiřování území pokrytého vyhledáváním.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:

a) Vývoj software, včetně dodávky zdrojových kódů a dokumentace,

b) Integrace datových sad do software,

c) Službu provozu,

d) Rozvoj software,

e) Migraci software na infrastrukturu zadavatele a zaškolení.

Blíže viz dokument nazvaný zadávací dokumentace (ZD).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 10 240 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo dodavatele

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, provoz a rozvoj software s názvem Intermodální plánovač trasy. Jedná se o software řešení, které zabezpečí vyhledávaní a optimalizaci dopravní trasy s možností kombinovat různé druhy osobní a veřejné dopravy i v rámci jedné trasy, a to se zohledněním aktuální dopravní situace, možnostem parkování v modulární podobě, prokazatelně uzpůsobené postupnému rozšiřování vyhledávání o kombinaci dalších druhů dopravy, import dalších poskytovatelů služeb mobility a rozšiřování území pokrytého vyhledáváním.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:

a) Vývoj software, včetně dodávky zdrojových kódů a dokumentace,

b) Integrace datových sad do software,

c) Službu provozu,

d) Rozvoj software,

e) Migraci software na infrastrukturu zadavatele a zaškolení.

Blíže viz ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena za vývoj Intermodálního plánovače trasy (v CZK bez DPH) / Váha: 48 %
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena za 1 měsíc provozu Intermodálního plánovače trasy (v CZK bez DPH) / Váha: 35 %
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena za poskytování 1 člověkodne Rozvoje (v CZK bez DPH) / Váha: 10 %
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena za integraci datové sady jednoho poskytovatele mobility prostřednictvím standardizovaného API (v CZK bez DPH) / Váha: 2 %
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena za migraci Intermodálního plánovače trasy na infrastrukturu zadavatele (v CZK bez DPH) / Váha: 5 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 240 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 15/07/2020
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

K oddílu II.2.7) tohoto formuláře:

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou. Zadavatel očekává zahájení plnění veřejné zakázky ihned po skončení zadávacího řízení. Datum uvedené v oddílu II.2.7) tohoto formuláře je pouze orientační, tj. k zahájení plnění může dojít dle vývoje zadávacího řízení před i po tomto datu.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle ust. 77 odst. 1 ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dle ust. 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. předložením živnostenského oprávnění pro:

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

Obor činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/06/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/06/2020
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel je oprávněn nevyužít část plnění veřejné zakázky odpovídající Migraci software na infrastrukturu zadavatele a zaškolení. V takovém případě je zadavatel povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli nejpozději současně s doručením písemného odstoupení od smlouvy nebo písemné výpovědi dodavateli.

Vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k odstoupení zadavatele od smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu uvedeného v článku 20. odst. 20.2 nebo v článku 20. odst. 20.3 přílohy č. 3 ZD Vzorový návrh smlouvy nebo v případě, že dojde k výpovědi nebo k odstoupení zadavatele od smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu uvedeného v ust. § 223 odst. 2 ZZVZ. Blíže viz ZD.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že po rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu s ust. § 104 písm. a) ZZVZ vyzve vybraného dodavatele k doložení kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 000 000 CZK. Blíže viz ZD.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/04/2020