Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 207865-2020

Submission deadline has been amended by:  254750-2020
05/05/2020    S87

Polen-Nowy Sącz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 087-207865

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nova Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Śniadeckich 14
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Jarek
E-Mail: biuro@nova-ns.eu
Telefon: +48 184421200
Fax: +48 184421200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.malopolska.pl/nova
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.malopolska.pl/nova
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”

Referenznummer der Bekanntmachung: NV/V/P_Z/3/2020/2155
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Zamówienie obejmuje okres od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 6 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej, niż 6 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska120, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

Zamówienie obejmuje okres od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 6 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej, niż 6 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.),

— posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia.

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt I winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

III. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów o których mowa w SIWZ.

IV. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie przedłożonych dokumentów.

V. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające:

1) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją;

2) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu aktualnego ubezpieczenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania usługi lub usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (w zakresie odebranych i poddanych odzyskowi odpadów z grupy 19) wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg łącznie.

Wykonawca wykaże spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez przedłożenie wykazu usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w zakresie odebranych i poddanych odzyskowi odpadów z grupy 19), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg łącznie, z podaniem ich ilości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i roku – do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór wykazu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych ciągłych lub nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 4 do SIWZ.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, Sekretariat.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2020 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN.

II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 i ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. KRS lub CEIDG

Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

IV. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty oraz określa zakres, warunki i charakter takiej zmiany, tj.

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zmiana będzie możliwa w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i terminów spełniania świadczeń określonych umową zmiana będzie możliwa jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zadania),

— w zakresie obowiązującej stawki VAT zmiana będzie możliwa, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i terminów spełniania świadczeń określonych umową zmiana będzie możliwa jeżeli jej dokonanie wynika z wydania przez organy administracji decyzji lub innych aktów związanych z przedmiotem dostawy i mających wpływ na realizację umowy przez którąkolwiek ze stron.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze, na zasadach zawartych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/04/2020