Dienstleistungen - 207932-2022

Submission deadline has been amended by:  271740-2022
19/04/2022    S76

Polen-Danzig: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2022/S 076-207932

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Siemaszko
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analiza wykonalności przedsięwzięć strategicznych obejmująca przedsięwzięcia pn.„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej,Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Analizy wykonalności przedsięwzięć strategicznych tj:

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie kąpieliska”.

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w:

• opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

• projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

KOD WEDŁUG CPV:

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Analizy wykonalności przedsięwzięć strategicznych tj:

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II”,

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie kąpieliska”.

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w:

• opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

• projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

3. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku tego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców (o ile są znane).

5. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

6. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu

i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

9. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych Podwykonawców.

4) Powierzenie części zamówienia do realizacji Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

10. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony

w niniejszej SWZ.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

CD SEKCJA VI.3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja i sposób realizacji zamówienia / Gewichtung: 60%
Preis - Gewichtung: 40%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 504
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Dotyczy sekcji II.2.7) Szczegółowe uregulowania dot. terminu wykonania zamówienia zostały określone w Rozdziale VI SWZ oraz w sekcji VI.3) niniejszego ogłoszenia

Dotyczy sekcji II.2.5) w Rozdziale XX SWZ Zamawiający określił opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie okoliczności wskazanych w art.108ust.1 ustawy Pzp,które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym

w art.11ustawy Pzp,Wykonawcę:

1)będącego osobą fizyczną,którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego(t.j.Dz.U.z 2020r.poz.1444ze zm.)

b)handlu ludźmi,o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego

c)o którym mowa w art.228-230a,art.250a Kodeksu karnego,w art.46-48 ustawy z dnia25.06.2010r.o sporcie(Dz.U.z 2020r.poz.1133 oraz z 2021r.poz.054)lub w art.54 ust.1-4 ustawy z dnia 12.05.2011r.o refundacji leków,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz.U.z 2021r.poz.523,1292,1559 i 2054)

d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego,lub przestępstwo udaremniania,lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy, lub ukrywania ich pochodzenia,o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego

e)o charakterze terrorystycznym,o którym mowa w art.115§20Kodeksu karnego,lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa

f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,o którym mowa w art.9ust.2 ustawy z dnia15.06.2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.z2012r.poz.769ze zm.)

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu,o których mowa w art.296-307Kodeksu karnego,przestępstwo oszustwa,o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego,przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego,lub przestępstwo skarbowe

h)o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia15.06.2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego

2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,o którym mowa w pkt 1

3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,opłat,lub składek na ubezpieczenie społeczne,lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,lub zdrowotne wraz z odsetkami,lub grzywnami,lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

5)jeżeli Zamawiający może stwierdzić,na podstawie wiarygodnych przesłanek,że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16.02.2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j.Dz.U.z 2021r.poz.275),złożyli odrębne oferty,oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,chyba że wykażą,że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie

6)jeżeli,w przypadkach o których mowa w art.85 ust.1ustawy Pzp,doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu,który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16.02.2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów,chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni

CD SEKCJA III.1.2

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

CD Z SEKCJI III.1.1

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

W Rozdziale VIII SWZ Zamawiający wskazał informacje o warunkach udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na sporządzeniu analizy wykonalności i/lub ekspertyzy i/lub studium wykonalności i/lub koncepcji z zakresu turystyki aktywnej rozumianej jako wykonywanie aktywności fizycznej związanej z przemieszczeniem się (podróżowaniem), która może być uprawiana w różnych środowiskach: lądowym, wodnym i powietrznym, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, obejmującej obszar co najmniej jednego województwa.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1) Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego ekspertów (którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia:

a) jedną osobę, która obejmie funkcję eksperta ds. budownictwa hydrotechnicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub innych obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, który w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert:

• wykonał samodzielnie lub z innymi 3 dokumentacje techniczne,

• lub pełni / pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w trakcie robót budowlanych

b) jedną osobę, która obejmie funkcję eksperta ds. kajakarstwa, która uprawia turystykę kajakową i pływała szlakami kajakowymi przynajmniej 10 dni w każdym roku w okresie ostatnich 5 lat (począwszy wstecz od 2021r.) na terenie województwa pomorskiego,

CD PONIŻEJ

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

CD Z SEKCJI POWYŻEJ

c) jedną osobę, która obejmie funkcję eksperta ds. żeglarstwa, która uprawia żeglarstwo lub turystykę motorowodną i pływała przynajmniej 14 dni w każdym roku w okresie ostatnich 5 lat (począwszy wstecz od 2021r.) na terenie województwa pomorskiego (m.in. na akwenach: Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Pętli Żuławskiej),

d) jedną osobę, która obejmie funkcję:

• ratownika wodnego, który w okresie ostatnich 5 sezonów (liczonych od czerwca do września począwszy wstecz od 2021 r.) na terenie województwa pomorskiego nadzorował pracę zespołu ratowniczego i pełnił funkcję ratownika wodnego oraz brał udział w organizacji ratownictwa wodnego na kąpielisku na wodach otwartych,

lub

• eksperta w zakresie organizacji ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa kąpieliska na wodach otwartych, posiadającego co najmniej 10 letnie doświadczenie w tym zakresie.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty składane wraz z ofertą zostały opisane w Rozdz.IX SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe zostały opisane w Rozdz. X SWZ.

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

CD SEKCJA III.1.3

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

CD Z SEKCJI III.1.2

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);

4) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

5) wykazu usług – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 SWZ, wykonanych w okresie 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;

b) a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie

z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), dotyczy tylko tych usług,

w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

6) wykazu osób - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2) SWZ – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

CD PONIŻEJ

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

CD Z SEKCJI POWYŻEJ

4.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przepis Rozdz. X ust.2 i 3 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.W przypadku podmiotu,na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art.118 ustawy Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

7.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich,lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,aktualnych na dzień ich złożenia.

8.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,jeżeli:

a)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.02.2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(t.j.Dz.U.z 2021r.poz.670ze zm.),o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków

b)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp.

9.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,które Zamawiający posiada,jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń(Dz.U.z 2020r.poz.2415),jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz.U.z 2020r.poz.2452).

11.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,o których mowa w rozporządzeniu składa się w formie elektronicznej.

12.Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w j.obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ogólnie dostępnych formatach danych,w szczególności w formatach:.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty,stanowiącego zał.nr 3 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty,oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1)Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu–JEDZ(Zał.nr 4 do SWZ) zasady,instrukcja składania-Rozdz.IX ust.2 pkt 1 SWZ

2)Pełnomocnictwo-zgodnie z rozdz.IX ust.2 pkt 2 SWZ

3)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-zgodnie z Rozdz.IX ust.2 pkt 3 SWZ

4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego-zgodnie z rozdz.IX ust.2 pkt 4 SWZ

5)Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa-zgodnie z rozdz.IX ust.2 pkt 5 SWZ

6)koncepcję i sposób realizacji zamówienia(niezbędną do dokonania oceny w zakresie kryterium„Koncepcja i sposób realizacji zamówienia")

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Aleksandra Siemaszko– pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

CD Z SEKCJI II.2.4

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane jest w PLN.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

18. Z uwagi na charakter zamówienia, zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielne na części).

Wskazane zamówienie stanowi nierozerwalną całość ze względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Tematyka trzech przedsięwzięć strategicznych określonych w przedmiocie zamówienia łączy się ze sobą, posiada wspólne zagadnienia i wzajemnie się uzupełnia. Ponadto obejmuje te same podmioty i obszary realizacji. Przeprowadzenie zamówienia bez podziału na pojedyncze przedsięwzięcia pozwoli na określenie priorytetowych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozwoju turystyki wodnej Pomorza, jednocześnie ograniczając koszty związane z procesem realizacji Analizy wykonalności oraz eliminując powielanie treści będących podstawą opracowania.

Rozdział XVI SWZ zawiera Opis sposobu przygotowywania oferty

Rozdział XVII SWZ zawiera informacje na temat Sposobu oraz terminu składania ofert.

DOTYCZY SEKCJI II.2.7

Obowiązujący Wykonawcę termin realizacji zamówienia został określony przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 72 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Natomiast w formularzu Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II.2.7) nie ma możliwości wyboru terminu zamówienia liczonego w tygodniach, w związku z tym Zamawiający musiał przeliczyć termin tygodniowy na dni. Zamawiający przyjął następującą metodę wyliczenia: 1 tydzień = 7 dni.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane przez zamawiajacego w rozdziale XII SWZ.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp – dalej ustawa Pzp.

1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowego środka dowodowego, t.j. „Koncepcji i sposobu realizacji zamówienia”, na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają postawione przez zamawiającego wymagania zgodnie z OPZ oraz w celu dokonania oceny oferty zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert, który został szczegółowo opisany w rozdziale XX ust. 2 pkt 2.2 SWZ.

2. Przedmiotowy środek dowodowy, tj. „Koncepcję i sposób realizacji zamówienia” Wykonawca składa wraz z ofertą.

3. Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie podlegał uzupełnieniu.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Rozdział XXIV SWZ)

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/04/2022