Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 208042-2022

Submission deadline has been amended by:  271713-2022
19/04/2022    S76

Polska-Oborniki: Usługi związane z odpadami

2022/S 076-208042

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Oborniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258804
Adres pocztowy: ulica Piłsudskiego 76
Miejscowość: Oborniki
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Łukaszewicz
E-mail: anna.lukaszewicz@um.oborniki.pl
Tel.: +48 616559129
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.oborniki.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z PSZOK w Obornikach w latach 2022-2023

Numer referencyjny: ROS.271.08.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, w instalacji odzysku odpadów, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Obornikach (dalej: PSZOK) na lata 2022-2023. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z własnej stacji przeładunkowej przed finalnym przetransportowaniem odpadów komunalnych do instalacji odzysku.

2. Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować odpady komunalne od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wskazanego przez Zamawiającego oraz podmiotu prowadzącego PSZOK, sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości lub zebranych w PSZOK.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz PSZOK z terenu Gminy Oborniki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, w instalacji odzysku odpadów, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Obornikach (dalej: PSZOK) na lata 2022-2023. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z własnej stacji przeładunkowej przed finalnym przetransportowaniem odpadów komunalnych do instalacji odzysku. Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować odpady komunalne sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości lub zebranych w PSZOK.

Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dniu robocze w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz w soboty od 6.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Po uzgodnieniu dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin przyjęcia odpadów w instalacji (względnie: stacji przeładunkowej).

Łączna szacowana ilość odpadów podlegających zagospodarowaniu w okresie obowiązywania umowy i realizacji zamówienia nie przekroczy 6.894,522 Mg, w tym 6.592,091 Mg pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz 302,431 Mg odpadów zebranych w PSZOK.

Zamawiający informuje, że ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 30% ilości odpadów określonych odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ. Prawo opcji opisane zostało w pkt II.2.11 niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania zakresu zamówienia, polegającego na zwiększeniu ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu do 20% wielkości zamówienia w odniesieniu do ilości odpadów odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ wraz z możliwością odpowiedniego zwiększenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu prac na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem prognozowanych rodzajów i ilości odpadów stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

Sposób świadczenia usług:

1. Dokumentowanie przyjęcia odpadów przez Wykonawcę – każdy wjazd na teren instalacji (względnie: stacji przeładunkowej) będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem (kwitem wagowym) zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów ustaloną na legalizowanej wadze, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z fakturą.

2. Wykonawca każdorazową dostawę odpadów potwierdzać będzie w systemie BDO niezwłocznie po przejęciu odpadów, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

3. Zagospodarowanie odpadów w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio w instalacji polegać będzie na zapewnieniu miejsca dla odzysku odpadów spełniającego kryteria technologiczne oraz odpowiadającego wymaganiom określonym w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony środowiska i innych właściwych przepisach, w szczególności w zakresie posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia najpierw poprzez przyjęcie odpadów do stacji przeładunkowej, a następie przetransportowanie do miejsca ich zagospodarowani wykonawcę obowiązują wymagania określone powyżej oraz dodatkowo wymagania związane z prowadzeniem stacji przeładunkowej, tj. posiadanie uprawnienia do zbierania odpadów, odpowiednio przystosowane miejsca magazynowania odpadów oraz spełnianie innych wymagań przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wymagania dotyczących instalacji odzysku lub też instalacji odzysku wyposażonej w stację przeładunkową określa w 3.10 SWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji realizowane na zasadach określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający stosownie do art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zwiększania zakresu zamówienia, polegającego na zwiększeniu ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu do 20% wielkości zamówienia w odniesieniu do ilości odpadów odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ wraz z możliwością odpowiedniego zwiększenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu prac na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50. 000,00 złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p .

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące tego warunku:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (jeden milion) zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7.1.5 SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP, dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące tego warunku:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę o charakterze ciągłym trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, w ramach której zagospodarowaniu podlegały odpady w ilości co najmniej 3.000 (trzy tysiące) Mg w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa wyżej oraz w dalszej części SWZ musi dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7.1.4 SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Z kolei w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na przyjmowaniu, rozładunku i przygotowaniu odpadów do zagospodarowania w instalacji odzysku lub w stacji przeładunkowej, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Zamawiający będzie weryfikować aktualność spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w całym okresie realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w dowolnie wybranym czasie i miejscu.

Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

-żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wskazanych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny, w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika;

-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów wskazanych w niniejszym pkt,

-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt IV.2.7, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 PZP. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1-6 oraz w art. 109 ust. 1-5, 7-10 PZP.

3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia m.in. podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych (...) wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1,2,4,5,6,7 PZP.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SWZ. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wysokości 5% ceny całkowitej wskazanej w ofercie.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ),

-oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.1.6 i 7.1.8. – 7.1.11 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.6. i 7.1.8. – 7.1.11. SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

-Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: ceną (60% wagi), odległością (20% wagi) oraz terminem płatności wynagrodzenia (20% wagi). Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie. Ocenie w ramach kryterium „odległość” podlegać będzie odległość instalacji (a w przypadku powołania się przez wykonawcę na instalację z własną stacją przeładunkową – odległość tej Stacji Przeładunkowej) od Urzędu Miejskiego w Obornikach. Ocenie w ramach kryterium „termin płatności” podlegać będzie termin płatności od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ulica Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ulica Krucza 36
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 16.4.1.,

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 16.4. i 16.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ulica Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022