Dienstleistungen - 208340-2017

01/06/2017    S104

Bulgarien-Kovachevo: Reparatur und Wartung von Kesseln

2017/S 104-208340

Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „TETs Maritsa iztok 2“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 123531939
Ort: Kovachevo
NUTS-Code: BG344 Stara Zagora
Postleitzahl: 6265
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Po tehnicheskite vaprosi: inzh. D.Radovski — n-k KTs; Vaprosi po protsedurata: inzh. P. Sabcheva — spetsialist targoviya, TO
E-Mail: p.sabcheva@tpp2.com
Telefon: +359 42662240 /42662544
Fax: +359 42662950

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tpp2.com

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1209.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 123531939
Postanschrift: Регистратура Обществени поръчки
Ort: Ковачево
Postleitzahl: 6265
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Христина Димитрова — Танева — завеждащ регистратура
Telefon: +359 42662717
E-Mail: h.dimitrova@tpp2.com
Fax: +359 42662507
NUTS-Code: BG344 Stara Zagora

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tpp2.com

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ремонт на котелно оборудване.

Referenznummer der Bekanntmachung: 17055
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50531100 Reparatur und Wartung von Kesseln
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Stara Zagora
Hauptort der Ausführung:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, КА-1?12.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Ремонт на котелно оборудване“– разделена на 3 обособени позиции:

I-ва обособена позиция — Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на котелно оборудване (ППС, МВ, ГУ, ГЗШ, ПСВ, БСД, ИВП, ЕФ, ХШО, въздуховоди, газоходи, стълби и площадки, носещи конструкции, тръбопроводи ниско налягане и други инсталации);

IІ-ра обособена позиция — Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на нагревни повърхности на котли;

III-та обособена позиция — Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на арматура и тръбопроводи на котли.

Конкретните поръчки за ремонти се възлагат чрез процедури на договаряне с предварителна покана за участие, като изпълнителят на договора ще се избира сред лицата, вписани в квалификационната система. С поканата за участие в преговори за всяка конкретна поръчка се посочва конкретен обем за ремонт.

Срок на действие на квалификационната система — 3 /три/ години.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.8)Dauer der Gültigkeit des Qualifizierungssystems
Beginn: 31/05/2017
Ende: 31/05/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.9)Qualifizierung für das System
Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

1. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

1. При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Методът за доказване на съответствието е описан в документацията.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

2. Съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП — Кандидатите да са изпълнили минимум 3 дейности /услуги/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези по предмета на съответната обособена позиция на квалификационната система за последните 3 години от датата на подаване на заявленията.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

2. При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възожителя, като се попълва списъка на извършените услуги.

Метод за доказване на съответствието — на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на услугите, които са идентични или сходни на предмета на съответната обособена позиция от системата с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените услуги, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В този случай се представя списък на изпълнените услуги, по приложен образец, заедно с доказателства за извършените услуги.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът избран за изпълнител представя гореизброените документи преди подписване на договор.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

3. Съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП — Кандидатите да прилагат системи за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалентно с обхват по предмета на квалификационната система.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

3. При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Метод за доказване на съответствието — на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 / 2015 или еквивалентно, съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът избран за изпълнител представя гореизброените документи преди подписване на договор.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

4. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП за II-ра и III-та обособени позиции кандидатът да притежава валидно удостоверение, издадено от председателя на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица от ГД „ИДТН“ за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност съгл. чл. 36, ал. 1 от ЗТИП с обхват по предмета на квалификационната система.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

4. При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Метод за доказване на съответствието — на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят заверено копие на валидно удостоверение.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът избран за изпълнител представя гореизброените документи преди подписване на договор.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

5. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП кандидатът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техн. оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

5.1. За І-ва об. поз. не по малко от: машини за заваряване–8 бр.; оборудване за пламъчно рязане–4 бр; ъглошлайф–3 бр.; повдигателни съоръжения (телфери, тресчотки, тирфори, криг латерна)–4 бр.; транспортна техника (трактор с ремарке или шаси, мотокар)–по 1 бр.

5.2. За ІІ-ра об. поз. не по малко от: машини за заваряване–8 бр.; оборудване за ВИГ заваряване–6 бр.; оборудване за пламъчно рязане–6 бр.; ъглошлайфи–4 бр.; крайцовки за тръби–2 бр.; шлайфгрифели–2 бр.

5.3. За ІІІ-та об. поз. не по малко от: машина за претриване на уплътнителните втулки на корпуси на арматура-1 бр.; машина за термообработка на заварки–1 бр.; машини за заваряване–2 бр.; ъглошлайфи–4 бр.; шлайфгрифели–2 бр.; тресчотки–2 бр.

Ако кандидатът участва за повече от 1 об. поз., то той трябва да разполага със сумарния брой на оборудването изисквани за съответните позиции.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

5. При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Метод за доказване на съответствието: Документите за доказване на съответствия с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1,т. 9 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

6. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП кандидатите следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Да има назначен персонал които притежават валидно, издадено от лицензиран център за професионално обучение „Свидетелство за правоспособност при заваряване“, както следва:

6.1. За І-ва обособена позиция:

— Ръчно електродъгово заваряване (РЕД (111)), „Заварчик на листов материал“, съгласно БДС EN 287-1 или МИГ-МАГ заваряване не по малко от 8 човека;

— Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81) не по малко от 4 човека.

В случай, че кандидатът участва за повече от 1 обособена позиция, то той трябва да разполага със сумарния брой заварчици изисквани за съответните позиции.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствия с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1,т. 6 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

6.2. Изисквания по т. 6 за ІІ-ра обособена позиция:

— Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазан електрод) (111), „Заварчик на тръби” съгласно БДС EN 287-1 или еквивалентно и Сертификат за заваряване”, материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно — не по малко от 6 човека;

— ВИГ заваряване (електродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ )(141), „Заварчик на тръби” и „Сертификат за заваряване”, материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно — не по малко от 6 човека;

— Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазан електрод) (111), “Заварчик на листов материал” съгласно БДС EN 287-1 или еквивалентно — не по малко от 4 човека;

— Пламъчно рязане (кислородно рязане) (81) — не по малко от 6 човека.

В случай, че кандидатът участва за повече от 1 обособена позиция, то той трябва да разполага със сумарния брой заварчици изисквани за съответните позиции.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствия с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1,т. 6 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

6.3. Изисквания по т. 6 за ІІІ-та обособена позиция:

— Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазан електрод) (111), „Заварчик на тръби” съгласно БДС EN 287-1 или еквивалентно и „Сертификат за заваряване”, материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно — не по малко от 2 човека.

В случай, че кандидатът участва за повече от 1 обособена позиция, то той трябва да разполага със сумарния брой заварчици изисквани за съответните позиции.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствия с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Особености относно начина на приемане на услугата: Актове за завършена работа по дефектовка; Актове за пробно въртене;Актове за 4 часови проби; Актове за въздушна плътност;Актове за газова плътност; Актове за хидравлична плътност; Протоколи за чистота, стълби, парапети и площадки. Край на ремонта с предоставяне на акт за завършена работа.

2. Изисквания за качество-Съгласно методика за приемане на съоръжението: 2.1. Изпълнителят е длъжен да изпълни ремонта на котлоагрегата по определен обем, който се дава при всяка конкретна поръчка. В Приложение 1, 2 и 3 от документацията на системата са дадени видовете ремонтни операции които се извършват при ремонт на отделните обекти по обособените позиции. 2.2. Окончателния обем ремонтни работи се уточнява при отдефектоването, повъзлово, на съоръженията съвместно с Изпълнителя, с двустранно подписан протокол. 2.3. Материалите вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС... Продължава в VI.3.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от III.2.2):...4.„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД осигурява на Изпълнителя: Масло, грес; Метали — профили, ламарина и тръби; Лагери; Резервни части; Уплътнителни материали; Свързващи елементи.

Квалификационната система има за цел създаването и поддържането на списък с одобрени кандидати, които да участват в провежданите от Възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки с горепосочения предмет. Конкретните поръчки за ремонти се възлагат чрез процедури на договаряне с предварителна покана за участие. С поканата за участие в преговори за всяка конкретна поръчка се посочват конкретните обекти и обеми за ремонт.

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в квалификационната система в „Профил на купувача“ на страницата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Всички решения и разяснения към настоящата система ще бъдат публикувани в профила на купувача. Конкретните поръчки по настоящата система ще се възлагат за срока на нейното действие.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 196, чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/05/2017