Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 209163-2022

Kompaktansicht anzeigen

Submission deadline has been amended by:  272696-2022
19/04/2022    S76

Polen-Warschau: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

2022/S 076-209163

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: AGENCJA UZBROJENIA
Postanschrift: ul. Królewska 1/7
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-909 Warszawa (dla przesyłek kurierskich 00-065 Warszawa)
Land: Polen
Kontaktstelle(n): j. w.
Zu Händen von: Mariusz TROIŃSKI
E-Mail: au.stlad@mon.gov.pl
Telefon: +48 261873412
Fax: +48 261873444

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: https://au-bip.wp.mil.pl/pl/

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Jednostka budżetowa
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Skład Komorowo, 07-310 Ostrów Mazowiecka
tel. 48 261 384 450

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest dostawa 20 egz. Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych (dalej "ZLSB"). ZLSB przeznaczony jest do likwidacji skażeń biologicznych na powierzchniach sprzętu wojskowego, infrastruktury oraz pomieszczeń, dezynfekcji pomieszczeń zamkniętych lub wnętrz pojazdów i dowolnych powierzchni na sprzęcie wojskowym i obiektach infrastruktury.
ZLSB składa się z:
- rozpylacza do dezynfekcji powierzchni umożliwiającego nanoszenie odkażalnika w postaci piany i w formie dyspergowanego roztworu – do przenoszenia i użycia przez jedną osobę;
- zamgławiacza (fumigatora) do dezynfekcji pomieszczeń – do użycia przez jedną osobę;
- zapasu odkażalnika charakteryzującego się skutecznością sporobójczą (niszczenia formy przetrwalnikowej) wobec endosporów bakterii Bacillus Anthracis (pałeczki wąglika). Dokumenty odniesienia wskazujące minimalną skuteczność odkażalnika zostaną wskazane w Opisie Potrzeb i Wymań (OPiW), który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
- wyposażenia pomocniczego (min. opakowania, zestawu części zamiennych, zestawu naprawczego i zestawu obsługowego).
ZLSB powinny być nowe i spełniać wymagania określone we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które mogą wyniknąć podczas prowadzonych negocjacji. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert zostaną zamieszczone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung, 24960000 Verschiedene chemische Erzeugnisse

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Wartość planowanych do nabycia dostaw wynosi powyżej 431 000,00 EURO
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje dostawę ZLSB, zgodnych z opisem wskazanym w sekcji II.1.5) ogłoszenia. Maksymalna ilość ZLSB dostarczonych w ramach prawa opcji wynosi 20 egz.. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostanie zawarty w SWZ, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert ostatecznych.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na cały okres związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zaliczki Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu udzielonej zaliczki.
4. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zaliczki zostaną zawarte w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129. z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp".
3. Szczegółowe warunki finansowania oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek zostaną określone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 6 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2 pkt 2 - odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu;
4) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 2 - odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
1. Zgodnie z treścią art. 404 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w OPiW.
3. ZLSB będą podlegały ocenie zgodności zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 114), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2021 r., poz.1628). Szczegóły dotyczące trybu i sposobu przeprowadzenia oceny zamieszczone zostaną w OPiW i przekazane Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert wstępnych.
4. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 oraz wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania zawarte w AQAP. Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:
- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;
- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):
1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;
3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych dokumentów, o których mowa w pkt 3.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem i wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt 1 warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.
9. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunek.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ogłoszony ostatnio przed tym dniem.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykazał wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów do dezynfekcji i odkażania powierzchni lub pomieszczeń tj.: rozpylaczy z odkażalnikiem lub zamgławiaczy z odkażalnikiem lub rozpylaczy i zamgławiaczy z odkażalnikiem za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaz wykonanych dostaw (wzór - załącznik nr 3 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów, o których mowa w pkt 1 wraz z podaniem wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów - oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać na przyczyny braku możliwości pozyskania referencji od podmiotów, na rzecz których realizowane były dostawy.
3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.
8. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.
9.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt. 1 warunku udziału w postepowaniu dotyczącego kwalifikacji technicznych.
10. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: 1. W przypadku, gdy niepodlegające odrzuceniu wnioski złoży więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw (kryterium selekcji).2. Ocenie podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający stworzy ranking Wykonawców. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wykazane przez Wykonawców ilości dostaw w sposób określony poniżej: 1) Za wykazanie wykonania jednej dostawy odpowiadającej warunkom wskazanym w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia – Zamawiający przyzna 3 punkty;2) Za każdą kolejną dostawę odpowiadającą warunkom wskazanym w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia - Zamawiający przyzna 1 pkt;3) W przypadku gdy dostawa spełniająca warunki wskazane w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia będzie opiewała na kwotę powyżej 100 000 zł - Zamawiający przyzna po 1 pkt za każde kolejne 100 000 zł wartości wyrobu wskazanego w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia. 3. W celu ustalenia miejsc poszczególnych Wykonawców w rankingu, Zamawiający dokona zsumowania uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, Zamawiający ustali miejsce w rankingu na podstawie zsumowanej wartości wykonanych dostaw zgodnych z wymaganiami określonymi w sekcji III.2.3) pkt 1 wskazanych w wykazie dostaw. W takim przypadku na wyższym miejscu w rankingu będzie Wykonawca wykazujący dostawy o wyższej sumarycznej wartości.4. Powyższej ocenie podlegać będą tylko te wykazy dostaw, dla których Wykonawca załączył dowody, o których mowa w Sekcji III.2.3 pkt 2 potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 5. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy w rankingu zajęli miejsca od 1 do 5.6. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych, w przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców zajmie ostatnie miejsce dające kwalifikację.7. Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu będzie mniejsza lub równa pięciu, Zamawiający nie będzie stosował wyżej opisanej selekcji Wykonawców.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IU/132/X-160/ZO/NZO/DOS/SS/2021
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
27.5.2022 - 10:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1.Termin realizacji zamówienia gwarantowanego zostanie zawarty w SWZ
2.Szczegółowe informacje dotyczące ilości i terminów dostaw ZLSB w poszczególnych latach zostaną zamieszczone w SWZ.
3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, które należy złożyć w terminie określonym w Sekcji IV.3.4, są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w Sekcji I.1.
4. W celu potwierdzenia, że osoba (osoby) działająca w imieniu Wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby.
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1, III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.
6. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby komunikacji z Wykonawcami z zastrzeżeniem pkt. 5:

a) pocztą elektroniczną e-mail: au@mon.gov.pl, do wiadomości: au.stlad@mon.gov.pl;

b) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041. z późn. zm.);
c) osobiście;
d) przez posłańca;
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
f) przy użyciu faksu numer: +48 261 873 444.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pośrednictwem faksu lub e-maila, każda ze Stron na prośbę drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy napisać w języku polskim, pismem trwałym, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Jeżeli osoba, bądź osoby podpisujące ww. wniosek działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, to do wniosku musi zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie określonym w Sekcji IV 3.4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00–15:00 w siedzibie Zamawiającego, do Kancelarii Jawnej Agencji Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesłać na adres: Agencja Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 Warszawa dla przesyłek kurierskich).
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych – nr postępowania IU/132/X-160/ZO/NZO/DOS/SS/2021” oraz nazwą Wykonawcy i jego danymi adresowymi.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 5.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913. z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, w celu utrzymania poufności zastrzeżonych informacji , przekazuje je wydzielone i odpowiednio oznaczone w postaci papierowej.
13. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 255, 256 lub 257 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 418 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa lub zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodująca ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz że:
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail au.rodo@mon.gov.pl.

3) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z poszanowaniem przepisów prawa.
5) Dane osobowe w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane do końca I kwartału roku następującego po upływie 4 lat od jego zakończenia oraz zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.6 oraz art. 74 ustawy Pzp lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie prawo:
- dostępu do danych osobowych;
- do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby;
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO;
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane nie będzie przysługiwało prawo:
- do usunięcia tych danych osobowych;
- do przenoszenia tych danych osobowych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby.
Jednocześnie informuję, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224567800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.4.2022