Bauleistung - 209293-2022

Submission deadline has been amended by:  267778-2022
20/04/2022    S77

Rumänien-București: Instandhaltung von Fernstraßen

2022/S 077-209293

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DRDP Bucuresti – Departamentul Achizitii
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bucuresti.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141107
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Acord cadru, pentru o perioada de 48 luni, avand ca obiect: “Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2021/24/14766/1505
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

”Acord cadru, pentru o perioada de 48 luni, avand ca obiect: “Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE”

A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste unul sau doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in mod consolidat, in SEAP, dupa cum urmeaza:

- termen-limita de raspuns este in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA.

D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 45 619 276.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO3 Macroregiunea Trei
Hauptort der Ausführung:

Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE”

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitiei publica - Acord cadru, pentru o perioada de 48 luni, avand ca obiect: “Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE” conform cerintelor din documentatia tehnica.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic - OU

Ofertantul asociat - OAs

Subcontractantul - S

Tertul sustinator – Ts

OU/OAs/S/Ts nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE – "Motive de excludere" – Sectiunea A "Motive referitoare la condamnari penale".

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

A. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;

B. Alte documente edificatoare, dupa caz.

II. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE – "Motive de excludere" – Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala pentru sediul principal, valabil la momentul prezentarii, privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, art. 165 alin. (3).

B. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), valabile la momentul prezentarii, prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGETUL DE STAT), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a OU/OAs/S/Ts sau a tarii in care OU/OAs/S/Ts este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.

III. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Modalitatea de indeplinire:

• Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

• OU/OAs/S/Ts, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului si se va prezenta de catre OU/OAs/S/Ts, odata cu DUAE.

• Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic - OU

Ofertantul asociat - OAs

Subcontractantul - S

Tertul sustinator – Ts

OU/OAs/S/Ts ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" – subsectiunea: "Inscrierea in Registrul Comertului", documentele justificative urmand a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

• Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.

Nota 1: Persoanele juridice straine, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.

Nota 2: In cazul unei oferte comune, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii grupului. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatEXPERIENTA SIMILARA PRIVIND LUCRARILE CE FAC OBIECTUL ACORDULUI CADRU:Ofertantul unic / Ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul ce depune oferta trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani* lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor contracte este de cel putin: 2.600.000,00 lei fara TVA; *Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul în care Autoritatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Prin lucrari similare se intelege lucrări de întreținere periodică și/sau lucrări de întreținere curentă care au legatura cu domeniul prezentei proceduri (ermetizare fisuri, plombari, tratare tasari locale, tratare burdusiri) și/sau construcții noi și/sau modernizări și/sau reabilitări aferente drumurilor județene și/sau drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Diplome de studii si calificari profesionaleResponsabil tehnic cu executia

Utilaje, instalatii si echipament tehnicAvand in vedere reteaua de drumuri nationale, completat de necesitatea executarii unor lucrari de calitate si in timp cat mai redus, astfel incat sa nu fie perturbat traficul rutier, drept urmare in acest sens s-a dimensionat numarul utilajelor minim solicitate, respectiv:1. Autobasculante – min. 1 buc;2. Statie de mixtura asfaltica – min. 1 buc;3. Repartizator finisor pentru mixturile asfaltice dotate cu sistem de nivelare - min. 1 buc; 4. Autogudronator – min. 1 buc;5. Compactor static autopropulsat cu rulouri (valțuri) – min. 1 buc;6. Compactor static autopropulsat pe pneuri – min. 1 buc;7. Mașină de marcaj pentru aplicarea vopselelor – min. 1 buc;8. Freză pentru asfalt – min. 1 buc;9. Buldoexcavator – min. 1 buc;10. Autocisterna cu apa – min. 1 buc;11. Laborator autorizat/acreditat cu capacitate de a executa determinarile corespunzatoare specificului lucrarilor de executie covoare asfaltice conform AND 605/2016 cu modificarile si actualizarile ulterioare.

Proportia de subcontractareSe va preciza procentul din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa il subcontracteze, daca este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numărul documentului de receptie.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:- certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si, dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza indeplinirea.Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.Nota 1:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual pentru ultimii 5 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspxb) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). Nota 2:In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Nota 3:Documentele vor fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nota 4:Dovada similitudinii lucrarilor executate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.Nota 5:Prin „contract” se intelege orice contract, inclusiv contracte subsecvente in derularea acordurilor-cadru.Nota 6:Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea: "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrări de tipul specificat".

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea " Diplome de studii si calificari profesionale "Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Responsabil tehnic cu executia pentru care ofertantul va trebui sa prezinte:- ca exista certificare specifica emisa de organismul abilitat conform reglementarilor legale in domeniu (Legea 10/1995 republicată în 2015 cu modificarile şi completarile ulterioare) corespunzătoare lucrărilor ce urmează a fi executate, respectiv Autorizatie emisa de ISC, pentru domeniul 2.1 – Constructii rutiere si drumuri- modul in care are asigurat accesul la serviciile acestuia (resurse proprii - caz in care va fi prezentat contractul de munca, fie prin externalizare - situatie in care se vor prezenta declaratii de disponibilitate Responsabil tehnic cu executia va fi mentinut pe toata durata executiei lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care este necesara inlocuirea din motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).- Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi experienta cel putin echivalente cu cele stabilite în documentatia de atribuire.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Utilaje, instalatii si echipament tehnic"Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau dispune printr-o modalitate, respectiv dotare proprie, inchiriere, punere la dispozitie, comodat sau imputernicire notariala, de autoutilaje, instalatii si echipamente solicitate pentru indeplinirea contractelor subsecvente.NOTA:Suplimentar pentru Statia de mixtura asfaltica se va prezenta si raport de inspectie ICECON valabil + Anexe si Certificatul de conformitate al Controlului Productiei in fabrica. Pentru Laboratorul autorizat, Executantul va prezenta Autorizatia/Acreditarea pentru efectuarea de incercari si verificari, in profilurile si pentru incercarile regasite in Anexa atasata Autorizatiei.Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

A se vedea Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei - INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Avand in vedere urgenta invocata prin Nota justificativa nr. 19A/183775/11.04.2022 autoritatea contractanta va proceda la reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile, in conformitate cu prevederile art. 74, alin. (3) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. In acest sens,AC va incarca in SEAP, odata cu Documentatia de Atribuire si Nota justificativa pentru alegerea procedurii de licitatiei deschise accelerata la care facem referire.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2. Durata Acordului cadru este de 48 de luni.

3. Durata contractului subsecvent va fi mai mare decat durata prestatiilor contractate. Verificarea situatiilor de lucrari executate, intocmirea actelor aditionale/ facturi de penalitati (daca este cazul) se vor face de la terminarea executiei lucrarilor pana la sfarsitul termenului de valabilitate al contractului subsecvent.

4. Propunerea financiara va cuprinde:

Anexa nr.7: Centralizator valoric – Lucrari de intretinere periodica cu pretul unitar exprimat in lei / UM pentru fiecare tip de lucrare prevazuta. Pretul unitar va contine 2(doua) zecimale.

EXECUTANTUL ARE OBLIGAŢIA DE A PREZENTA ACHIZITORULUI IN TERMEN DE MAXIM 5 ZILE DE LA SEMNAREA ACORDULUI CADRU DEVIZELE ANALITICE, PE UNITATEA DE MASURA, PENTRU FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI CUPRINSA IN ANEXA 7 LA CAIETUL DE SARCINI.

ORICE OMISIUNE DIN CADRUL ACESTOR DEVIZE ANALITICE NU EXONEREAZA EXECUTANTUL DE INDEPLINIREA IN CONDITII DE CALITATE A ACORDULUI – CADRU.

5. Garantia lucrarilor este de 36 luni de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.

6. Garantia de participare - in cuantum de: 26.000,00 lei si va avea valabilitate min. 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor;

•Garantia de participare se poate constitui conform art. 36 din HG 395/2016, astfel:

1.printr-un instrument de garantare (IG) emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

• fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

• fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru oricare dintre situatiile mentionate mai sus, se va prezenta Formularul nr. 1 – din Sectiunea Formulare;

2.virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001 (RON); realizat in timp util, luand in calcul, si durata transferurilor interbancare, astfel incat sumele sa se regaseasca in contul DRDP Bucuresti la data si ora limita pentru depunerea of.

• IG trebuie să prevadă ca va fi onorata irevocabil si neconditionat orice solicitare de plată, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

• Daca IG este emis de catre o societate de asigurari, se va prezenta si contractul de asigurare/polita de asigurare insotit/a de dovada platii integrale a primei de asigurare.

• Dovada constituirii GP (indiferent de modalitatea de constituire) se va posta obligatoriu in SEAP (semnate electronic extins), cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a of;

• Daca GP este emisa in alta limba decat limba romana, acestea se vor posta obligatoriu in SEAP (semnate electronic extins) insotite de traducerea autorizata in limba romana.

• Echivalenta de curs leu-valuta va fi conf. curs BNR comunicat cu 7 zile inainte de data limita de depunere a of.

7. Garanţia de bună execuţie -10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;

Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, astfel:

(1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

• fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

• fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară."

(2) in cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar;

(3) GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE NU SE POATE CONSTITUI PRIN REŢINERI SUCCESIVE DIN SUMELE DATORATE PENTRU FACTURI PARŢIALE.

Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Bucuresti DEPARTAMENTUL ACHIZITII
Postanschrift: DRDP Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.bucuresti@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet-Adresse: http://bucuresti.cnadnr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/04/2022