Bauleistung - 209304-2022

20/04/2022    S77

România-Remetea: Lucrări de construcţii de gazoducte

2022/S 077-209304

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA REMETEA
Număr naţional de înregistrare: 4367655
Adresă: Strada: Pta. Cseres Tibor, nr. 10
Localitate: Remetea
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 537250
Țară: România
Persoană de contact: ELEMÉR LACZKÓ-ALBERT
E-mail: office@gyergyoremete.ro
Telefon: +40 266352101
Fax: +40 266352101
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.gyergyoremete.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141125
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul: Conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare în cadrul proiectului ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu, județul Harghita

Număr de referinţă: 4367655_2022_PAAPD1325103
II.1.2)Cod CPV principal
45231220 Lucrări de construcţii de gazoducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul: Conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare în cadrul proiectului ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu, județul Harghita.

În acest sens, obiectivul general al contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de proietare și executarea lucrărilor pentru obiectivul: Conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare în cadrul proiectului ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu, județul Harghita” conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 29 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 995 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231221 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
71322200 Servicii de proiectare a conductelor
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Comuna Remetea, județul Harghita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul achiziției îl reprezintă realizarea serviciilor de proiectare și execuției de lucrări pentru obiectivul Conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare în cadrul proiectului ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu, județul Harghita”, și are la bază Contractul de finanţare nr. 561/20.05.2021. cod SMIS 140705 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene şi Comuna Remetea pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Operational de Infrastructura Mare (POIM) axa prioritară 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale; cod SMIS 140705.

Valoarea estimată a contractului conform bugetului indicativ al proiectului este de 4.995.000.00 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea și Sineu, județul Harghita”, pe baza Contractului de finanţare nr. 561/20.05.2021. cod SMIS 140705 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene şi Comuna Remetea

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prev la: art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative: Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administrare, de conducere sau desupraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prev la: art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative: Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul depunerii acestor documente, din care sa rezulte lipsa datoriilor RESTANTE la aceste bugete - formulare tip emise de organismele competente; Declaratie inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare, in raport cu care exista obligatii de plata (aceasta cerinta se va putea demonstra printr- o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate);

3. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prev la art.167 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative: Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

4. Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prev la: art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, aceasta se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatea contractantă, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. P

entru persoanele juridice/fizice straine: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute în cadrul cerintei sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la articolele mai sus mentionate, Autoritatea contractantă accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Precizari:

1. La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor completa DUAE utilizand facilitățile SICAP, urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în urma finalizarii analizei ofertelor

2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.

4. Se va completa DUAE Partea IV "Criterii de selectie" - Sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Laczkó-Albert Elemér – primar

Szabó Csaba – viceprimar

Pál Gizella – secretar general

Bakos Edit – sef contabil

Consilieri:

Mincsor Erzsébet

Laczkó Csaba

Czikó Dezső

Bakos Balázs

Portik Veronika

Balázs-KercsóJános

László Sándor

Pál Gheorghe

Kiss Izabella

Petréd Árpád

Ferencz Csibi Lóránd

Albert Sándor

Fülöp Csaba

Ferencz Csibi Norbert

Comisia de evaluare:

Bakos Szabolcs – inspector de specialiate

Nagy Enikő – inspector de specialiate

Nagy-Menyhart Szidónia – inspector de specialiate

Antal Erika – inspector de specialiate

Pal Maria – inspector de specialitate

Cerinta nr. 1: Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Cerinta nr. 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să fie autorizați în conformitate cu prevederile Ordinului 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, intrat in vigoare la data de 01.01.2022, cel puțin pentru activitățile de proiectare și execuție sisteme de transport (tip PT- Proiectare sisteme de transport, precum si instalatii de utilizare gaze naturale care functioneaza in regim de inalta presiune; tip ET - Executie sisteme de transport, precum si instalatii de utilizare gaze naturale care functioneaza in regim de inalta presiune) , precum și instalații de utilizare gaze naturale care funcționează în regim de înaltă presiune, proiectare și execuție sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan (tip PDSB - Proiectare sisteme de distributie, sisteme de distributie inchise, precum si instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, tip EDSB - Executie sisteme de distributie, sisteme de distributie inchise, precum si instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan).

Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2: Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Subcontractantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Nota nr. 3: Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus menti... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2019, 2020, 2021), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 9.000.000,00 lei (sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2019, 2020 si 2021, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator: In cazul in care ofertantul. isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conf. art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conf. Formularului nr. 7 - Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat În vederea evaluării capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici de a executa lucrările, se solicită ca operatorii economici ce depun oferta să facă dovada experienței similare, dovedită prin prezentarea cel puțin a unei lucrări similar cu obiectul achiziției, prin raportare la lucrările executate în ultimii 5 ani, având valoarea cumulată de minimum 4.500.000,00 lei (valoarea estimată a achiziției, fără TVA), la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte de lucrări având ca obiect construcția conductelor de transport gaze naturale care lucrează la presiuni mai mari de 6 bari.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru demonstrarea capacității de prestare a seriviciilor de proiectare se impune ca ofertantul să facă dovada că a a prestat în ultimii 3 ani servicii de proiectare conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare în cadrul proiectului. Serviciile de proiectare conductă de racord gaze naturale înaltă presiune şi priectare statia de reglare măsurare predare (SRMP) pot fi prestate în cadrul unui singur contract sau pot face obiectul a contracte diferite. Prin proiecte duse la bun sfârșit se înțelege: - servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților cereprezintă experiența similară să permită elaborarea unui document ce poate fi prezentat în cadrul procedurii de achiziție; - servicii recepționate la sfârșitul prestării. NOTA: 1.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare, se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului la contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului, corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. 2. Ultimii trei ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial vor afecta modul de calcul al perioadei de raportare a experientei similare si anume, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat 3. In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. 2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se vor prezenta: Pentru face dovada îndeplinirii cerinței minime de calificare ofertantul va prezenta certificate/recomandări/procese-verbale de recepție (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă executarea lucrărilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate și cantitățile aferente, perioada în care au fost executate lucrările similare, valoarea lucrărilor similare, calitatea ofertantului, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pt. analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. Prin lucrări similare se ințelege: lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere conductă de racord gaze naturale înaltă presiune si statia de reglare măsurare predare gaze naturale Note: 1. Până la termenul limită stabilit pt.depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Lg. nr. 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului, A.C. va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conf.cu cerințele stabilite prin DUAE și prin doc. de atribuire. 2. Prezentarea a maxim 3 contracte, în orice combinație a obiectelor acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului), cu cond. ca prin aceste contr. prezentate să fie acoperite în ansamblu lucrările și serviciile solicitate prin Cerința de calificare, iar cantitatea cumulată a lucrărilor similare proiectate și executate să fie cel puțin egală cu cea solicitată prin fișa de date. Ofertantul poate demonstra îndeplinirea cerințelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de proiectare, contracte de execuție, contracte de proiectare și execuție/prestare indicate prin raportare la durata de execuție/prestare indicată (ultimii 3/5 ani), care se va calcula prin raportare la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, cu precizarea că, în cazul contractelor de tip execuție (cum ar fi FIDIC Cartea Galbenă) se accepta raportarea la durata maximă indicată (ultimii 5 ani). 3. Lucrările și serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte lucrări efectiv executate în perioada menționată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora sa rezulte natura, complexitatea și volumul acestora), după caz, autoritatea contractantă, comisia de evaluare nominalizată rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele lucrări și servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente. 4. Lucrările indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte lucrări efectiv executate în perioada menționată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora sa rezulte natura, complexitatea și volumul acestora), după caz, autoritatea contractantă, comisia de evaluare nominalizată rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele lucrări și servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente. Lucrările indicate în scopul dovedirii experienței similare, dobandite in cadrul unei asocieri vor fi luate in considerare in conformitate cu prevederile Instructiunii ANAP nr. 2/2017. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: -lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală, - lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor, - lucrări recepționate care sunt însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor unor sectoare/obiecte independente din punct de vedere funcțional întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face obiectul contractului. Notă: Dacă se extinde termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. 5.Pentru calculul prețului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de către BNR pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză, respectiv: pt. anul 2015 - 1 EUR = 4,4450 lei, 1 USD = 4,0057 lei; pt. anul 2016 - 1 EUR = 4,4908 lei, 1 USD = 4,0592 lei; pt. anul 2017 - 1 EUR = 4,5681 lei, 1 USD = 4,0525; pt. anul 2018 - 1 EUR = 4,6535 lei; 1 USD = 3,9416 lei, pt. anul 2019 - 1 EUR = 4.7452 lei; 1 USD = 4.2379 lei, pt. anul 2020, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de BNR pt. perioada cuprinsă între începutul anului și luna anterioara depunerii ofertei.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, serviciile prestate in cadrul contractului, valoarea acestora in lei, fara TVA, data si numarul documentului de receptie a serviciilor prestate. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Operatorul economic are obligatia de a arata gradul de indeplinire al contractelor. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: - contracte sau parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; - procese verbale de predare-primire documentatie tehnica; - certificate de buna executie; - recomandari; 2. Ofertantul va prezenta in DUAE informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică și profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective - Formular nr. 4. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinte. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare . Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Ofertantul va prezenta Acordul de subcontractare odata cu documentele de calificare DUAE , daca se cunoaste subcontractanti la momentul ofertarii. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

ÎN CAZUL ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE OFERTE SUNT CLASATE PE PRIMUL LOC, CU PUNCTAJE EGALE, DEPARTAJAREA SE VA FACE AVÂND ÎN VEDERE PUNCTAJUL OBŢINUT LA FACTORII DE EVALUARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PONDERILOR ACESTORA. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE EGALITATEA SE MENŢINE, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ARE DREPTUL SĂ SOLICITE NOI PROPUNERI FINANCIARE, ŞI OFERTA CÂŞTIGĂTOARE VA FI DESEMNATĂ CEA CU PROPUNEREA FINANCIARĂ CEA MAI MICA.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/04/2022