TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 210872-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Feuerwehrfahrzeuge

2018/S 093-210872

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Wincenciak
Telefon: +48 225967382
E-Mail: kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl
Fax: +48 225967938
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.warszawa-straz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup samochodów specjalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: MT.2370.05.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup samochodów specjalnych z podziałem zamówienia na części:

Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Dostawa do Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, ul. Domaniewska 40a, Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadanie Nr 1:

Zamówienie gwarantowane.

1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy do dnia 23.11.2018 r.

Zamówienie opcjonalne

od 1 do 3 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do dnia 23.11.2018 r.

Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 31.7.2018 r.

Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:

a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,

b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiającym jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-­672 Warszawa, NIP: 526­179­67­33, REGON: 000173516 w imieniu którego działa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, ul. Polna 1, 00­-622 Warszawa, NIP: 526­22­60­ 940 REGON: 013292107.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Dostawa do Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, ul. Domaniewska 40a, Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A i 6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadanie Nr 2:

Zamówienie gwarantowane.

1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy do dnia 23.11.2018 r.

Zamówienie opcjonalne.

od 1 do 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych do dnia 23.11.2018 r.

Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 31.7.2018 r.

Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:

a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,

b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiającym jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-­672 Warszawa, NIP: 526­179­67­33, REGON: 000173516 w imieniu którego działa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, ul. Polna 1, 00­-622 Warszawa, NIP: 526­22­60­ 940 REGON: 013292107.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 058-127764
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - „Zakup samochodów specjalnych z podziałem zamówienia na części: Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowych od jednego do pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.5.2018 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018