TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 211062-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Chirurgische Instrumente

2018/S 093-211062

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 060-132038)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Buśko
Telefon: +48 525854097
E-Mail: l.busko@jurasza.pl
Fax: +48 525854076
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jurasza.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyrządy chirurgiczne (narzędzia), przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2018.271.12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33169000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów chirurgicznych (narzędzi), przyrządów do endoskopii i endochirurgii określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 44 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 060-132038

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 22/05/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 22/05/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w terminie do dnia 4.6.2018 r. do godziny 10:00.

12.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.6.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

12.3 Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.