TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211350-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2018/S 093-211350

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
510734049
ul. Lubelska 53
Olsztyn
10-410
Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefon: +48 895552010
E-Mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zgok.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.zgok.olsztyn.pl/zamowienia.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGOK/PN/22/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) to odpady kuchenne pokonsumpcyjne – z wyjątkiem kości, mięsa i innych resztek zwierzęcych – pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane przez mieszkańców luzem lub w workach które będą ulegały oksybiodegradacji.

W ramach zamówienia Wykonawca podstawi 1-2 /kontenery (w zależności od potrzeb) na Stację Przeładunkową w OZK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn i będzie własnym transportem odbierał ww. odpady od Zamawiającego (ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn). Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną przekazane do podmiotu posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) to odpady kuchenne pokonsumpcyjne – z wyjątkiem kości, mięsa i innych resztek zwierzęcych – pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane przez mieszkańców luzem lub w workach które będą ulegały oksybiodegradacji.

2. W ramach zamówienia Wykonawca podstawi 1-2 /kontenery (w zależności od potrzeb) na Stację Przeładunkową znajdującą się w OZK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn i będzie własnym transportem odbierał ww. odpady od Zamawiającego (ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn).

3. Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną przekazane do podmiotu posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wskazanego przez Wykonawcę w ofercie.

4. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

4.1. ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.);

4.2. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21);

4.3. ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);

4.4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

5. Ilość odpadów o kodzie 20 01 08 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia: 600 Mg, w tym: 100 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 500 Mg w ramach opcji.

6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 08 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1086), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

7. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

8. Termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy (do 31.12.2018 r.) licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy z możliwością przedłużenia terminu o 12 miesięcy.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w dokumentach składający się na SIWZ, które zostaną udostępnione w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia zostaną udzielone, jeżeli będą zachodziły okoliczności powodujące konieczność ich udzielenia. Zostaną udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Zakres przewidywanych zamówień do wartości 1 760 000,00 PLN netto.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o kodzie 20 01 08 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia. Ilość odpadów o kodzie 20 01 08 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach opcji 500 Mg w ramach opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na:

a. transport odpadów o kodzie 20 01 08

lub

b. na transport i zbieranie odpadów o kodzie 20 01 08

lub

c. transport i przetwarzanie opadów o kodzie 20 01 08,

wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20 01 08

lub

2. aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów o kodzie 20 01 08

lub

3. aktualne zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 08

wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Siedziba ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskie wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest poczta elektroniczna.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne - Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert dotyczących. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości 800,00 PLN.

4. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy,którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony,do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018