TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211741-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Targovishte: Planungsleistungen im Bauwesen

2018/S 093-211741

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 084-190050)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Targovishte
000875920
pl. „Svoboda“
Targovishte
7700
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Teodora Hristova — gl. ekspert v otdel NPO
Telefon: +359 60168-751
E-Mail: hristova.t@targovishte.bg
Fax: +359 60162-212
NUTS-Code: BG334

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.targovishte.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#43

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изготвяне на технически инвест. проект за строителство на сграда по проект „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“ по ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Чрез настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да изготви технически инвестиционен проект за ново строителство на сграда с 18 жилища за социално слаби семейства в град Търговище. Изготвянето на инвестиционния проект е част от пакета документи, необходими за кандидатстване с проект „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“, включен в одобрената инвестиционна програма на община Търговище по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г. — Инвестиционни програми“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 084-190050

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Промени са извършени в документацията за обществена поръчка в следните раздели:

1. в раздел III „Указания за подготовка на образците на документите“: изменения са въведени в т. 1.1.4 — добавено е ново обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23 май 2018 г.);

2. в раздел V „Указания за подготовка на офертите“: изменения са въведени в следните точки:

— в т. 2.2.6 и т. 2.5 — добавено е ново обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 23 май 2018 г.).