TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211745-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2018/S 093-211745

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 065-145040)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Liszka
Telefon: +48 413431593
E-Mail: ztm@ztm.kielce.pl
Fax: +48 413444732
NUTS-Code: PL721

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ztm.kielce.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi własnością Zamawiającego”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach.

2. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2021 r.

3. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące używane autobusy (wykaz autobusów – Załącznik nr 8 SIWZ)

Łączna ilość autobusów - 40

W tym autobusy:

MAXI - 35

MIDI - 5

4. Ze szczegółowym stanem technicznym autobusów można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

5. Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta.

6. Planowana całkowita ilość kilometrów: 6 000 000 według podziału na poszczególne lata.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 065-145040

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

2.Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021r.

muss es heißen:

2.a. Data rozpoczęcia świadczenia 180 dni od daty zawarcia umowy, gdy termin ten przypadnie na datę przed 1.1.2019 r. to przyjmuje się 1.1.2019 r.

lub

b. od 1.1.2019 r.

c. gdyby termin rozpoczęcia świadczenia o którym mowa w pkt. a) będzie wykraczał poza 1.1.2019 r. to dopuszcza się za zgoda stron skrócenia tego okresu do daty 1.1.2019 r.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Wadium w wysokości 750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść w termonie do 15.5.2018 r. do godz. 9:00.

muss es heißen:

Wadium w wysokości 750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść w terminie do 30.5.2018 r. do godz. 9:00

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

a) informacja o wykonanych usługach

Należy w JEDZ przedstawić informację o nabytym doświadczeniu w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającą, że Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w liczbie minimum 2 400 000 km (dwa miliony czterysta kilometrów) i wartości minimum 10 000 000 PLN, przy czym powyższa liczba kilometrów i wartość musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku świadczenia usługi na podstawie jednej umowy o świadczenie usług zawartej z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy:

W JEDZ podać informację o wykonanych lub wykonywanych usługach przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podaniem informacji wymaganych w opisanym warunku oraz na wezwanie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy w JEDZ przedłożyć informacje na temat osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a)100 kierowcami którzy posiadają uprawnienia do kierowania autobusami i minimum sześciu miesięcznym doświadczeniem jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej.

— każdy kierowca musi znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1) lub zapewnienie dla kierowcy tłumacza języka polskiego.

b)6 dyspozytorami odpowiedzialnymi za koordynowanie przewozów, każdy z dyspozytorów musi posiadać minimum 6 miesięczne doświadczenie w koordynowaniu przewozu osób w komunikacji miejskiej.

Kierowcy oraz dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

muss es heißen:

a) informacja o wykonanych usługach

Należy w JEDZ przedstawić informację o nabytym doświadczeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającą, że Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w liczbie minimum 1 200 000 km (jeden milion dwieście tysięcy kilometrów) i wartości minimum 5 000 000 PLN, przy czym powyższa liczba kilometrów i wartość musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku świadczenia usługi na podstawie jednej umowy o świadczenie usług zawartej z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy:

W JEDZ podać informację o wykonanych lub wykonywanych usługach przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podaniem informacji wymaganych w opisanym warunku oraz na wezwanie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2018

muss es heißen:

Ważność oferty - 60 dni od daty złożenia

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/05/2018
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2018
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/05/2018
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 30/05/2018
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: