TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 212016-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Finnland-Helsinki: Installation (außer Software)

2018/S 093-212016

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Helen Oy
2630573-4
Helsinki
00090
Finnland
Kontaktstelle(n): Riitta Juutilainen
Telefon: +358 96171
E-Mail: riitta.juutilainen@helen.fi
Fax: +358 96172360
NUTS-Code: FI1B1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.helen.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helen
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=186272&tpk=70d816ca-04b2-4fa1-8378-317656850f27
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Helen Oy:n kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja maakaasun mittaus- ja etäluentapalveluiden hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Helen Oy:n kaukolämmön, kaukojäähdytyksen sekä maakaasun mittaus- ja etäluentapalvelut sisältäen seuraavat kokonaisuudet:

A) Mittauslaitteiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitotoiminta kentällä;

B) Mittauslaitteiden varastointipalvelut;

C) Mittaustoiminnan tekniset asiantuntijapalvelut;

D) Mittauslaitteiden huolto, tarkastus ja kalibrointi laboratorio-olosuhteissa;

E) Mittauslaitteiden etäluenta;

F) Mittaustietojen laadunvalvonta.

Mittauslaitteet ovat lämpö- ja jäähdytysenergiamittareita, kaasumäärämittareita, modeemeja, tiedonsiirtoyksiköitä ja virtauksen tai tehon rajoittimia. Mittauslaitteistot eivät sisälly hankintaan, vaan tilaaja hankkii ne erillisinä hankintoina. Helenillä on mittauksissa käytössään useita eri tyyppisiä ja eri valmistajien valmistamia laitteita.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja maakaasuasiakkaiden energian käyttöä mitataan eri käyttöpaikoissa seuraavasti:

– kaukolämpö n. 15 500 kpl,

– kaukojäähdytys n. 350 kpl,

– maakaasu n. 5 kpl.

Lämmön ja jäähdytyksen käyttöä mitataan edellisten lisäksi myös yksittäisissä verkkojen ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa. Käyttöpaikat on varustettu kyseisiin olosuhteisiin sopivilla mittauslaitteilla, jotka sisältävät etäluentatoiminnan edellyttämät tietoliikenneominaisuudet. Mittauslaitteet etäluetaan päivittäin. Kerättyjä mittaustietoja hyödynnetään Helenillä mm. laskutuksessa, teknisissä analyyseissä ja asiakasraportoinneissa. Mittaus- ja etäluentatoiminnassa noudatetaan niitä koskevia lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia muita määräyksiä. Kaukolämmön mittaus- ja etäluentatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti Energiateollisuus ry:n Kaukolämmön mittaus suosituksen K13/2008 mukaisesti. Kaukojäähdytyksen mittaus- ja etäluentatoiminnassa toimitaan soveltuvin osin ko. ohjeistuksen mukaisesti. Mittaus- ja etäluentatoimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavanomaista suuremmista kehityshankkeista sovitaan vuosittain erikseen. Mittauslaitteisiin kohdistuvia asennustöitä tehdään vuosittain noin 1 700 kpl ja mittauslaitteisiin kohdistuvia muita huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtäviä suoritetaan vuosittain noin 1 800 kpl. Huollon toimitilan laitevarastoineen tulee sijaita siten, että toimitilan ja Helenin yksittäisten mittauskohteiden ajallinen etäisyys on enintään 45 minuuttia.

Palveluntuottajalla tulee olla asiakaspalvelukanavat, joiden kautta tilaaja, tilaajan loppuasiakkaat sekä muut mahdolliset sidosryhmät voivat olla yhteydessä palveluntuottajaan arkisin normaaleina työaikoina. Palvelu tulee olla suomen kielellä. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, johon voidaan ohjata tilaajan tietojärjestelmistä mittaustoimintaan liittyvät toimeksiannot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Suoritetut toimeksiannot kirjataan tilaajan tietojärjestelmiin vastaavasti.

Asiantuntijapalveluihin sisältyy mittauslaitteisiin, asennus-, huolto- ja etäluentatoimintaan sekä kerättyjen mittaustietojen laadunvalvontaan liittyviä yleisiä toiminnan seuranta-, analysointi- ja kehitystehtäviä. Mittareita kalibroidaan vuosittain noin 2 000 kpl. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen mittaustietojen etäluenta tehdään siten, että kaikki tuntitasoisesti rekisteröidyt mittaustiedot luetaan mittareista. Mittauslaitteet etäluetaan joka vuorokausi klo 0:00 jälkeen siten, että edellisen vuorokauden ja tarvittaessa sitä vanhemmat mittaustiedot on luettu ja siirretty tilaajan käyttämään mittaustietojen keruujärjestelmään klo 9:00 mennessä. Mittauslaitteista etäluetaan vähintään kumulatiivinen energia (MWh), kumulatiivien vesimäärä (m3), menolämpötila Tm (oC) ja paluulämpötila Tp (oC).

Maakaasun etäluennassa mittauslaitteilta luetaan kaasun kumulatiiviset normikuutiot. Maakaasun luenta suoritetaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Yhteys mittauslaitteisiin otetaan GSM (GPRS 2G/3G) -verkon kautta. Laadunvalvonta seuraa mittaus- ja etäluentatoiminnan päivittäistä laadullista onnistumista ja käynnistää suorittamiensa havaintojen pohjalta mittaukseen liittyviä jatkotoimenpiteitä.

Palveluntuottaja laatii kalenterikuukausittain tekemistään asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä suoriteraportin. Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja maakaasun mittaukseen kohdistuneet suoritteet eritellään raportissa erikseen. Palveluntuottaja ja tilaaja pitävät kuukausittain toiminnan seuranta- ja kehityspalaverin, jossa käsitellään edellisen raportointikauden suoritteet sekä muut ajankohtaiset asiat.

Hankinta on kokonaisuus, jota ei jaeta osiin. Tilaaja hankkii mittalaitteet kuitenkin erikseen eikä osana tätä kokonaisuutta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kaksi (2) vuotta optiona.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kaksi (2) vuotta optiona.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -palveluun. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajaehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai tarjoajaehdokas on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Sopimuskumppanin on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -palveluun viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Tarjoajaehdokas noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoajaehdokas/tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajaehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä+ A+ tai riskiluokka 1–3 tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajaehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaat, joiden ratingluokitus on A tai B taikka riskiluokitus 4, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjoajaehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ks. vaatimukset Tarjouspalvelussa välilehdellä Tarjouspyynnön muut ehdot ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Konsortio:

Jos tarjoajaehdokas on osa konsortiota, tarjoajaehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi tarjoajaehdokkaan on selvitettävä konsortion osapuolten väliset suhteet ja työnjako, nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Toimittajakonsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän sopimuksen mukaisista kaikista toimittajan velvoitteista. Toimittajalla on kokonaisvastuu sopimuksen kohteena olevasta kokonaistoimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi kokonaisvastuullisen toimittajan alihankkija. Toimittaja vastaa kokonaisvastuullisena toimittajana siitä, että sopimuksen kohde ja siihen liittyvät palvelut ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat tilaajalla.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2018
Ortszeit: 23:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Helsinki
Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internet-Adresse: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Helen Oy
Helsinki
00090
Finnland
E-Mail: helen@helen.fi

Internet-Adresse: http://www.helen.fi

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2018