Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 212688-2020

07/05/2020    S89

Polen-Ostrów Wielkopolski: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 089-212688

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ostrów Wielkopolski
Nationale Identifikationsnummer: 250855498
Postanschrift: Gimnazjalna 5
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Fibig
E-Mail: przetargi@ostrowwielkopolski.pl
Telefon: +62 7346200
Fax: +62 7346201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ostrowwielkopolski.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-ProPublico.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-ZP.271.6.2020.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121;

2. przeprowadzanie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych (klasy 6–8) na terenie gminy Ostrów Wielkopolski oraz wydanie ulotek informacyjnych;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

gmina Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121.

Odbiór i transport obejmuje:

1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

1.2. segregowane odpady komunalne z podziałem na:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale,

— szkło,

— papier,

— przeterminowane leki,

— zużyte baterie,

— bioodpady,

w sposób zgodny z przepisami:

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),

— uchwały XV/146/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski,

— regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XV/146/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.;

2. przeprowadzenie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji informacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (12 szkół zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ) dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych, w terminie marzec–maj 2021 r.,

oraz wykonania ulotek, materiałów informacyjnych dla gospodarstw domowych z terenu gminy o sposobie zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych, promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy.

Sposób wykonania:

a) materiały o charakterze informacyjnym skierowane do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) mają na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, w tym problemowych i niebezpiecznych;

b) materiały informacyjne w postaci ulotek w pełnym kolorze, formatu maksymalnie A5, zadruk dwustronny kolorowy na papierze kredowym o gramaturze co najmniej 130 g/m2, muszą zawierać treści informujące o:

— rodzajach odpadów,

— sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (jakie frakcje odpadów do jakich pojemników/worków),

— rodzajach odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. odpady niebezpieczne, poprodukcyjne, itp.);

c) projekt graficzny ulotki (wraz z treścią) w wersji elektronicznej, przed wydrukiem, musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ulotek w ilości 5 500 szt. w terminie do 31 grudnia 2020 r. Treść ulotki informacyjnej powinna zawierać nie więcej niż 4 000 znaków (bez spacji). Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy oraz do dostarczenia Zamawiającemu ulotek informacyjnych w ilości 400 szt.

Prelekcja edukacyjna może być przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień, czy też szczególnych kwalifikacji;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski, zwanego dalej punktem, zlokalizowanego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski lub gminy Ostrów Wielkopolski:

a) lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp dla mieszkańców gminy;

b) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany;

c) Wykonawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowany będzie punkt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

8.2.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (pkt 8.1.1 lit. a) – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który obejmuje co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, odbieranych z nieruchomości:

kategoria odpadu; kod odpadu:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01;

szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02;

papier 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01;

metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40;

tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39;

opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06;

odpady wielkogabarytowe 20 03 07;

odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01, 20 01 08;

kategoria odpadu; kod odpadu:

odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99;

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe;

pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*;

przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80;

przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26*;

opony 16 01 03;

zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory 20 01 33*, 20 01 34;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36;

inne odpady komunalne 20 1 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03;

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.2.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 8.1.1 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 500 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia – 500 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.1.1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje co najmniej:

— minimum 2 samochodami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą – przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— jedną małą śmieciarką (bezpylna z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym),

— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— jednym pojazdem typu hakowiec lub bramowiec.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, POLSKA, sala narad, pok. 23 w dniu: 10 czerwca 2020 r. o godz. 10.00, za pośrednictwem platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

5. Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

a) formularz oferty – zał. 1;

b) formularz cenowy – kalkulację – zał. 2;

c) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zał. 4;

d) dowód wniesienia wadium;

e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem platformy, w osobnym pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

1.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

1.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

1.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2020