Dienstleistungen - 212688-2020

07/05/2020    S89

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi związane z odpadami

2020/S 089-212688

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855498
Adres pocztowy: Gimnazjalna 5
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Fibig
E-mail: przetargi@ostrowwielkopolski.pl
Tel.: +62 7346200
Faks: +62 7346201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ostrowwielkopolski.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Numer referencyjny: DZP-ZP.271.6.2020.1
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121;

2. przeprowadzanie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych (klasy 6–8) na terenie gminy Ostrów Wielkopolski oraz wydanie ulotek informacyjnych;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121.

Odbiór i transport obejmuje:

1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

1.2. segregowane odpady komunalne z podziałem na:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale,

— szkło,

— papier,

— przeterminowane leki,

— zużyte baterie,

— bioodpady,

w sposób zgodny z przepisami:

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),

— uchwały XV/146/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski,

— regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XV/146/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.;

2. przeprowadzenie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji informacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (12 szkół zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ) dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych, w terminie marzec–maj 2021 r.,

oraz wykonania ulotek, materiałów informacyjnych dla gospodarstw domowych z terenu gminy o sposobie zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych, promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy.

Sposób wykonania:

a) materiały o charakterze informacyjnym skierowane do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) mają na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, w tym problemowych i niebezpiecznych;

b) materiały informacyjne w postaci ulotek w pełnym kolorze, formatu maksymalnie A5, zadruk dwustronny kolorowy na papierze kredowym o gramaturze co najmniej 130 g/m2, muszą zawierać treści informujące o:

— rodzajach odpadów,

— sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (jakie frakcje odpadów do jakich pojemników/worków),

— rodzajach odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. odpady niebezpieczne, poprodukcyjne, itp.);

c) projekt graficzny ulotki (wraz z treścią) w wersji elektronicznej, przed wydrukiem, musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ulotek w ilości 5 500 szt. w terminie do 31 grudnia 2020 r. Treść ulotki informacyjnej powinna zawierać nie więcej niż 4 000 znaków (bez spacji). Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy oraz do dostarczenia Zamawiającemu ulotek informacyjnych w ilości 400 szt.

Prelekcja edukacyjna może być przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień, czy też szczególnych kwalifikacji;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski, zwanego dalej punktem, zlokalizowanego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski lub gminy Ostrów Wielkopolski:

a) lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp dla mieszkańców gminy;

b) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany;

c) Wykonawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowany będzie punkt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

8.2.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów (pkt 8.1.1 lit. a) – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który obejmuje co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, odbieranych z nieruchomości:

kategoria odpadu; kod odpadu:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01;

szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02;

papier 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01;

metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40;

tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39;

opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06;

odpady wielkogabarytowe 20 03 07;

odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) 20 02 01, 20 01 08;

kategoria odpadu; kod odpadu:

odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99;

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe;

pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*;

przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80;

przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26*;

opony 16 01 03;

zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory 20 01 33*, 20 01 34;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36;

inne odpady komunalne 20 1 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03;

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.2.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 8.1.1 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 500 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia – 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.1.1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje co najmniej:

— minimum 2 samochodami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą – przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— jedną małą śmieciarką (bezpylna z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym),

— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— jednym pojazdem typu hakowiec lub bramowiec.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, POLSKA, sala narad, pok. 23 w dniu: 10 czerwca 2020 r. o godz. 10.00, za pośrednictwem platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

5. Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

a) formularz oferty – zał. 1;

b) formularz cenowy – kalkulację – zał. 2;

c) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zał. 4;

d) dowód wniesienia wadium;

e) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem platformy, w osobnym pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

1.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

1.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

1.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2020