Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 214702-2022

25/04/2022    S80

Polen-Świdnik: Arzneimittel

2022/S 080-214702

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Nationale Identifikationsnummer: REGON : 431010878
Postanschrift: ul. Bolesława Leśmiana 4
Ort: ŚWIDNIK
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Miedzińska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych
E-Mail: zp@spzozswidnik.pl
Telefon: +48 814523067
Fax: +48 817512749
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spzozswidnik.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: REGON : 431010878
Postanschrift: Ul. B. Leśmiana4
Ort: Świdnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Barbara Brzozowska - p.o. Kierownik Apteki
E-Mail: apteka@spzozswidnik.pl
Telefon: +48 814523106
Fax: +48 817512749
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spzozswidnik.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych

Referenznummer der Bekanntmachung: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/04/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa produktów leczniczych dla Apteki Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Zadanie podzielone jest na 5 pakietów :

Pakiet Nr 1 – Płyny infuzyjne, płyny krwiozastępcze i żywienie pozajelitowe,

Pakiet Nr 2 – Leki przewodu pokarmowego i środki p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru,

Pakiet Nr 3 – Immunoglobulina,

Pakiet Nr 4 – Leki różne,

Pakiet Nr 5 – Immunoglobulina Gamma anty-D.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet Nr 1 – Płyny infuzyjne, płyny krwiozastępcze i żywienie pozajelitowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Płyny infuzyjne, płyny krwiozastępcze i żywienie pozajelitowe, zgodnie z Pakietem Nr 1.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl , telefon: 81 4523050.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Sławomir Zagojski, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę produktów leczniczych - Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/04/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp oraz zawarcia umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,

2) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.

6. Posiada Pani/Pan:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

c.d. w Opisie zamówienia dla części 2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 5.800,00 zł ( słownie : pięć tysięcy osiemset złotych ) dla całego zadania, w tym dla :

Pakietu Nr 1- 2.400,00 zł;

Pakietu Nr 2 - 2.170,00 zł;

Pakietu Nr 3 - 330,00 zł;

Pakietu Nr 4 - 720,00 zł;

Pakietu Nr 5 - 180,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet Nr 2 – Leki przewodu pokarmowego i środki p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Leki przewodu pokarmowego i środki p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru, zgodnie z Pakietem Nr 2

c.d.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 RODO.

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet Nr 3 – Immunoglobulina

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Immunoglobulina, zgodnie z Pakietem Nr 3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet Nr 4 – Leki różne

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet Nr 5 – Immunoglobulina Gamma anty-D

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Immunoglobulina Gamma anty-D, zgodnie z Pakietem Nr 5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający wymaga dokumentu :

koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa uprawniają Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

d) zdolności technicznej lub zawodowej

- Zamawiający wymaga dokumentów:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

- wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.

Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Podmiotowe środki dowodowe

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

c.d. w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c.d. z sekcji III.1.1

Podmiotowe środki dowodowe

I. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia/ przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego, w zakładce „Korespondencja” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia - niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

a) koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa uprawniają Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi,

b) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat - wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie przesłanki opisanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, tj, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 6 do SWZ.);

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania tj. art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 ustawy Pzp (wg Załącznika Nr 7 do SWZ.);

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt. 1) i ppkt. 2) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 ppkt. 1), ppkt. 2) lub ppkt. 5), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdziału 6. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika 4 do SWZ.

1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 1 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 wraz z ofertą także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1.5 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 1.

1.6 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

c.d. w Sekcji III.1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

- wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

c.d. z Sekcji III.1.2

2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, przy czym podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ oraz powinna zawierać :

a) Formularz - Asortymentowo – Cenowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,

b) oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), który stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ,

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium,

d) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu - jeśli dotyczy,

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,

f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy,

g) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto.

c.d. z Sekcji III.1.2

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Środki komunikacji elektronicznej

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl i pod numerem postępowania: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/04/2022.

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.

4.W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są sobie przez strony postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB. Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, .tif.

6. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa z Wykonawcą podpisana zostanie zgodnie z projektem Umowy Sprzedaży - projektowane postanowienia umowy ( Załącznik Nr 2 do SWZ ).

Zmiany umowy określone są w Sekcji VI.)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych SP ZOZ w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, pok. Nr 14, II piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

marzec 2023

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Zmiany umowy :

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację Umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Sprzedawcy oraz akty władzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych; epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Sprzedawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Sprzedawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę;

3) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zmiany cen urzędowych;

4) zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia Umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) dostarczenia leku innego producenta lub o innej nazwie handlowej. Lek ten musi być równoważny pod względem chemicznym, stosowany w tych samych wskazaniach terapeutycznych oraz w cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie. Sprzedaż równoważnego leku odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Apteki;

6) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji, na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;

7) zmiany poszczególnego asortymentu z powodu trwałego wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;

8) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).

2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany Umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niezrealizowania Umowy w terminie z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w Formularzu cenowym, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/04/2022