Dienstleistungen - 215726-2022

Submission deadline has been amended by:  271683-2022
25/04/2022    S80

Polen-Danzig: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2022/S 080-215726

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postanschrift: ul.Partyzantów 74
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Poluchowicz
E-Mail: biuro@bozp.com.pl
Telefon: +48 51518854
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ.250.44.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego; w pełnym zakresie wynikającym z przepisów z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmującym:

1) nadzór techniczny i prawny na budowie,

2) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,

3) kontrolę rozliczeń budowy,

4) podejmowanie działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia,

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Kordynatora inspektorów nadzoru i inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru branży sanitarnej / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia –inspektora nadzoru branży elektrycznej/elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie, wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie nadzorowania prawidłowego realizowania obowiązków wykonawcy robót budowlanych w okresie rękojmi i gwarancji

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku RPPM.08.01.01-22-0003/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres realizacji zamówienia obejmuje cały okres trwania robót budowlanych oraz odbioru i rozliczenia końcowego. Orientacyjne terminy wykonania robót budowlanych: II kwartał 2022 – IV kwartał 2023

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Minimalne warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie: robót elewacyjnych z dociepleniem, robót izolacyjnych, robót dekarskich, w obiektach budowlanych objętych ochroną Konserwatora Zabytków (tj. znajdujących się co najmniej w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestrze Zabytków Nieruchomych), w branżach: konstrukcyjno-budowlanej/architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej; wartość każdej z nadzorowanych robót budowlanych była nie niższa niż 300000,00 zł brutto

2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

2.1.) 1 osobę pełniącą funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru i Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b) spełniającą wymagania z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to jest która po uzyskaniu upr. budowlanych określonych powyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

c) posiadającą co najmniej 4 lata łącznego doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, przy nadzorowaniu realizacji robót budowlanych w specjalności konstr.-budowlanej,

d) posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu robót obejmujących:

e) budowę (rozumianą jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę ob. budowlanego), lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 900m3, której celem była poprawa efektywności energetycznej,

f) budowę (rozumianą jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego) lub przebudowę budynku objętego ochroną Konserwatora Zabytków (tj. znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestrze Zabytków Nieruchomych)

2.2) 1 osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży sanitarnej, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

b) posiadającą co najmniej 4 lata łącznego doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru, przy nadzorowaniu realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej

c) posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu robót obejmujących budowę, lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 500m3, której celem była poprawa efektywności energetycznej;

2.3) 1 osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży elektrycznej/elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

b) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń

c) posiadającą co najmniej 4 lata łącznego doświadczenia zawodowego na stanowisku insp. nadzoru, przy nadzorowaniu robót budowlanych, w branży elektrycznej/elektroenergetycznej

d) posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu robót obejmujących budowę, lub przebudowę budynku o kubat. nie mniejszej niż 500m3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dn. wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości nadzorowanych robót, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności inf. z JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3; wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/ miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/ miejsce zamieszk. nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istonych zmian umowy - mogą być dokonane w przypadkach i zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Oferty będą otwarte na platformie eZamówienia, na stronie dotyczącej postępowania w procesie elektronicznym

Wykonawca składa ofertę na systemowym interaktywnym formularzu ofertowym, umieszczonym na platformie eZamówienia oraz załączniku nr 1 formularza oferty. Do oferty należy dołączyć JEDZ

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Przed otwarciem ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zw. dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy i poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: biuro@bozp.com.pl.

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5. Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Informacje na temat zakładania kont i zasady korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na: https://ezamowienia.gov.pl i w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z rozporządzeniem Prezesa RM z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452)

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozpprządzenia KRI.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 2, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w Rozporządzeniu KRI i przekazuje się jako załącznik lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl, lub formularzy do komunikacji w zakładce „Formularze do komunikacji”.

10. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Platformy:

1) Komputer PC min. Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; jeden z syst. operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, jedna z przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, lub

2) Tablet/Telefon, min. 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowsza

Dla pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, i cookies.

Specyfikacja połączenia: formularze udostępnione za pomocą protokołu TLS 1.2, formularze dostępne w formacie HTML, kodowanie UTF-8, operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

11. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Formularz ten podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane z ofertą, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

Ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemuje się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

10. Szczegółowe postanowienia na temat środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IX Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izbej Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/04/2022