Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 216049-2021

Submission deadline has been amended by:  303060-2021
30/04/2021    S84

Polen-Olsztyn: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2021/S 084-216049

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Dzienis-Kozińska
E-Mail: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261900
Fax: +48 895399876
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka–Olecko.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/20/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka–Olecko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na platformie przetargowej Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, obszar gminy Wydminy, powiat olecki, obszar gminy Świętajno i Olecko.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka–Olecko.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności:

1. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;

2. dokumentacji geotechnicznej;

3. inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni;

4. projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

5. niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału 350 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek;

6. projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu;

7. kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego;

8. audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od projektanta;

9. elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją;

10. decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych;

11. wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

Parametry techniczne projektowanej drogi:

— kategoria drogi: wojewódzka,

— klasa drogi G (główna),

— liczba pasów 1 x 2

— szerokość pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G,

— szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m,

— nośność nawierzchni: 115 kN/oś.

Zaprojektowana droga winna spełniać wymagania zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia minimum w 2 wariantach wraz z analizą wielokryterialną, wskazaniem i uzasadnieniem wyboru wariantu rozwiązania do realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na platformie przetargowej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy UE.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem etapów wskazanych w projekcie umowy i pkt 4 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż G i długości nie mniejszej niż 3,0 km każda.

Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.

(Droga w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny, ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

3. Dopuszczalne warunki zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków jej zmian zostało zawarte w zał. nr 7 do SWZ – wzorze umowy.

4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy przetargowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Do złożenia takiego oświadczenia zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz usług

4. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt 8.10 SWZ.

5. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;

b) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do SWZ;

c) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa);

d) w przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

e) kosztorys ofertowy zgodny z wzorem Zamawiającego.

f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;

g) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek obligatoryjnych art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do składania w szczególności: wniosków, oświadczeń, dokumentów oraz złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem:

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postepowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 257 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/04/2021