Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 218185-2020

11/05/2020    S91

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2020/S 091-218185

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Duga László
E-mail: duga.laszlo@mav-start.hu
Telefon: +36 301748190
Fax: +36 15112346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KM 50 db kettős üzemű motorvonat beszerzésére

Hivatkozási szám: EKR000338042020
II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 50 darab kettős üzemű villamos motorvonat beszerzésére, illetve a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készletek átadására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására [Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készleteken azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a motorvonatok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodásban kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása.]

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
31670000 Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei
31681400 Villamossági alkatrészek
34322000 Fékek és fékalkatrészek
42142000 Hajtástechikai és erőátviteli egységek alkatrészei
42142100 Hajtóműalkatrészek
80531000 Ipari és műszaki képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest – Székesfehérvár Telephely, 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5–7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése 50 darab – 30 db 150 ülőhelyes és 20 db 200 ülőhelyes alacsonypadlós – kettős üzemű villamos (25 kV 50 Hz feszültségű) motorvonat beszerzésére, továbbá a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készletek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.

[AK a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készleteken azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a motorvonatok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodás 2.4.2), 2.4.3) és 11) pontjában kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása, az oktatás.]

AK a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerint megjelöli, hogy a közbeszerzési eljárás egy ajánlattevővel (továbbiakban: AT) megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul és a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) szerint az adott közbeszerzés megvalósítására írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

AK-nek a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerint a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, azonban AK vállalja, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő első eseti szerződésben legalább 20 db 200 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonatot, az 1. üzemeltetési készletet, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződés részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat rendeli meg.

További beszerzési igény esetén AK legalább 5 db, 150 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonatra vonatkozó eseti szerződéseket fog megkötni a nyertes AT-vel legfeljebb a keretmennyiség erejéig, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződésen kívüli eseti szerződések részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint azon Eseti Szerződés alapján leszállítására kerülő első 150 (százötven) ülőhelyes kettős üzemű villamos Motorvonat leszállításával egyidejűleg, amely Eseti Szerződés keretében a Vevő első alkalommal rendel meg 150 (százötven) ülőhelyes Motorvonatot a 2. üzemeltetési készletet rendeli meg.

AK alacsonypadlósnak tekint minden olyan motorvonatot, ami a sínkoronától mérve legalább 40 %-ban ≤ 750 mm magasságú, alacsonypadlós utastér aránnyal rendelkezik.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) II. fejezetében található Műszaki feltétfüzet és III. fejezetben található szerződéstervezet (keretmegállapodás) tartalmazza.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az általános jótállás ideje [min. 24 – max. 36 hónap] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 3. Vontatási akkumulátor jótállási ideje [min. 120 – max. 144 hónap] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 4. Nagyobb akkumulátoros hatótáv [min. 80 – max. 120 km, 100 km/h sebességgel] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 5. Alacsonypadlós (≤750 mm) utastér aránya [min. 40 % – max. 75 %] / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 6. Szinkronüzem biztosítás a MÁV-START Zrt. által üzemeltett 415 sorozatú motorvonatokkal [Igen/Nem] / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 7. 200 ülőhelyes motorvonat teljes ülőhely száma [min. 200 – max. 220 ülőhely] / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 8. 150 ülőhelyes motorvonat teljes ülőhely száma [min. 150 – max. 165 ülőhely] / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 1200
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP és/vagy egyéb támogatási forrás(ok). Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

II.2.14)További információk

A II.2.7)-al kapcs. AK közli, hogy a szerz. időtartamára, hatályára von, részl. rendelk. a KM tart.

A II.2.5) 1.„Ár” értékelési szempont alszempontjai és súlyozása:

1.1. 200 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonat egységára (EUR)/600

1.2. 150 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonat egységára (EUR)/600

AK a II.2.5) tart. kiegészítő információkat a karakterkorl. okán VI.4.3) pontjában rögzíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) K. r. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 200 000 000 EUR-t. Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimum követelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles csatolni, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, 25 kV 50 Hz vagy 15 kV 16 2⁄3 Hz feszültségű, legalább 40 %-ban ≤750 mm alacsonypadlós utastérrel rendelkező villamos motorvonatra vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

— a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen legalább 5 db – az Európai Gazdasági Térségben (EGT) 6 évnél nem régebben kiadott, a transzeurópai vasúthálózat valamely EGT tagállam területén levő szakaszán történő közlekedést lehetővé tevő végleges (nem próba, vagy kísérleti üzemre jogosító) engedéllyel rendelkező, közforgalmú vasúti 25 kV 50 Hz vagy 15 kV 16 2⁄3 Hz feszültségű, legalább 40 %-ban ≤750 mm alacsonypadlós utastérrel rendelkező – villamos motorvonat szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal;

A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a KD III. fejezetében található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

AK a szerződés (továbbiakban: szerz.) teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosíték adásához köti, melyek mértéke az adott eseti szerz. nettó eseti szerződéses értékének 5 és 2 százalékának megfelelő összeg.

Termékfelelősség-biztosítás a RF. VI.3.18) pontban foglaltak szerint.

Kötbérek: a kötbér alapja (a továbbiakban: KA) egy motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti nominálisan rögzített nettó „alap” Egységára.

— késedelem esetén:

— motorvonatok leszállítására vonatkozó késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a KA 1 ezreléke, azaz 0,001 %-a de legfeljebb a KA 5 %-a,

— dokumentáció és szoftver leszállítására vonatkozó késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a KA 0,015 %-a, de legfeljebb a KA 30 %-a

Folytatás az RF. VI.4.3) pontban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.

A kifizetés euróban történik.

Ajánlatkérő tervezetten 20 % előleget kíván biztosítani, melynek mértéke azonban a végleges finanszírozási formára tekintettel módosulhat.

Ajánlatkérő kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

Tervezett finanszírozási forma: elsődlegesen európai uniós és/vagy állami támogatási- és/vagy hitelszerződések megkötése révén, és/vagy az emissziós kvóta terhére.

Tervezett finanszírozási mód: szállítói finanszírozás.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/06/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 06/08/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A TED karakterkorlátozása miatt, AK az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD-ban adja meg.

2. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbesz. elj.) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. Jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

A gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) a jelen közbesz. elj. iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

5. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.

6. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy a közbesz. elj. során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41.§ (6) bekezdése], így a közbesz. elj. szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is!

7. A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti AK-nek minősül.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

9. AK a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben – az EKR-ben erre szolgáló elektronikus űrlapon – meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben RJ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

10. AK az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a RJ a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

12. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Értékelési ponthatár: 0–10.

A minőségi részszempontok esetében a pontkiosztás, az egyenes arányosítás, az ár részszempont esetében pedig a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a KD-ban részletesen meghatározottak szerint.

13. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

14. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

15. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy AK az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5. „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

16. FAKSZ: dr. Duga László [01057]

17. Ajánlati kötöttség 1 hó = 30 nap

Folytatás az RF. VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.22. 14.00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Az RF. III.1.6) pont folytatása:

— megbízhatósági kötbér: a megbízhatósági feltételek (400 000 km/szolgálatképtelenség) nem teljesülése (negatív eltérés) esetén minden megkezdett szolgálatképtelenség darabszám után egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti Egységárának 0,1 %-a, de legfeljebb egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti Egységárának 15 %-a,

— bármely válaszadási, jegyzőkönyvezési, vagy értesítési kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett naptári naponként a Kötbéralap 0,018 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 3,6 %-a,

— szinkronüzemre vagy vegyes szinkronüzemre való alkalmatlanság esetében a Kötbéralap 2 %-a, de legfeljebb a Körbéralap 12 %-a, (Amennyiben a szinkronüzemre való alkalmasság megajánlásra kerül)

— nem teljesítés esetén:

— a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Vevő a teljes szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a keretmennyiségi maximális érték nettó összegének 15 %-a,

— a szerződés részleges nem teljesítés esetén: a szerződés nem teljesített részére a keretmennyiségi maximális értékből a keretmennyiséghez motorvonat darabszám arányosan viszonyítva eső nettó összeg 15 %-a,

— a jótállási kötelezettség késedelmes teljesítése esetén: a hibabejelentést követő 3. (harmadik) naptól kezdődően a hiba elhárításáig a késedelem minden megkezdett napjára a Kötbéralap 0,027 %-a motorvonatonként, de esetenként legfeljebb a Kötbéralap 5,4 %-a,

— műszaki segítségnyújtási kötelezettség késedelmes teljesítése esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 0,027 %-a motorvonatonként, de esetenként legfeljebb a Kötbéralap 5,4 %-a.

Az RF. VI.3. pont folytatása:

18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kíván kötni a nyertes ajánlattevővel a 307/2015. (X. 27.) Kormányrendelet 18. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

19.RJ-nek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a KM-ban szereplő tevékenységére vonatkozóan termékfelelősség biztosítási szerződést köt, vagy meglévő termékfelelősség biztosítási szerződését kiterjeszti a KM-ban részletezett feltételek szerint. A termékfelelősség biztosítás kártérítési felső határának legalább 2 000 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd forint/biztosítási esemény és/biztosítási időszak (1 év) fedezetet kell nyújtania. A felelősségbiztosításnak a biztosítási időszak megszűnése után ismertté vált, de a biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett káreseményre is ki kell terjednie minimum 24 hónapra. A termékfelelősség biztosítás fedezetének ki kell terjednie az alvállalkozók által végzett munkákra is. AK felhívja a figyelmet, hogy a leszállításra kerülő első motorvonat AK részéről történő átvételének feltétele, hogy nyertes AT rendelkezzen a KM tervezetben meghatározott termékfelelősség biztosítással és ennek igazolásául szolgáló kötvényt vagy fedezetigazolást, biztosítási feltételeket és a biztosító részéről kiállított díjfizetés igazolást bemutassa és másolatban átadja AK részére. A biztosítási szerződés előírásairól a keretmegállapodás tervezet 9.4. pontja rendelkezik részletesen.

20.Tekintettel a 2016/69 EU rendeletben foglaltakra, valamint a 2011. évi CXII. tv vonatkozó előírásaira a MÁV-START Zrt. kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/05/2020