Lieferungen - 218293-2022

26/04/2022    S81

Polen-Krakau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2022/S 081-218293

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 073-194519)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Matuszyńska
E-Mail: i.matuszynska@ron.mil.pl
Telefon: +48 261137568
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów

Referenznummer der Bekanntmachung: 71/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 073-194519

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp;

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp nie mogą zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy.

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast :

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 lit. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikając wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w Rozdziale VI SWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wkluczenia;

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp nie mogą zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy.

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast :

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 lit. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikając wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 13/08/2022
muss es heißen:
Tag: 16/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: