Dienstleistungen - 218442-2022

26/04/2022    S81

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2022/S 081-218442

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04

Numer referencyjny: TAG-114-PN/40-2022
II.1.2)Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części: 1.1 Formularz cenowy, 1.A Opis przedmiotu zamówienia, 1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, 1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 04 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części:

1.1 Formularz cenowy.

1.A Opis przedmiotu zamówienia.

1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej

Załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) określa szczegółowo rodzaj i przewidywaną ilość opadów medycznych o kodzie 18 01 04 w oparciu o aktualne dane o potrzebach zamawiającego.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w obiektach zamawiającego. W tej sprawie należy się kontaktować telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem z p. Jolantą Olszak - Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ustawie w wysokości: 7 000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem przez wykonawcę zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, transport, utylizacja tj. termiczne przekształcenie (proces D10) lub poddanie obróbce fizyczno-chemicznej z wyłączeniem autoklawowania (proces D9) lub składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5) odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 (w zależności od złożonej oferty)

Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 250 000,00 zł związanej z przedmiotem zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

– wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

– wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

–Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających polegających na usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych lub poddaniu obróbce fizyczno-chemicznej z wyłączeniem autoklawowania - dezynfekcji termicznej, działania mikrofali, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (proces D9) lub prowadzeniu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5) (w zależności od sposobu postępowania z odpadem o kodzie 18 01 04 wskazanym w złożonej ofercie) o wartości 250 000, 00 zł brutto każda oraz posiada dowody określające czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– wzór wykazu usług stanowi załącznik 3 do SWZ

– Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że posiada odpowiednie wyposażenie (środki transportu) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykonawca posiada co najmniej dwa samochody do przewozu odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 spełniających wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) – wzór wykazu usług stanowi załącznik 4 do SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przed zakończeniem umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczeg. inform. dot. nin. zam. zawarte są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl). 1.Dla wykazania braku podstaw do wyklucz z postępow.: 1.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zam w spec. W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wyklucz. wskaz. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, przy czym oświad. złożone w części III.D jest rozumiane jako dot. wszystkich spośród ww. podstaw wyklucz., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok, 1.2 na wezwanie zam (dotyczy wyk. którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia nast. oświadczenia i dok: 1.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem,

1.2.2 odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 1.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 1.2.4 oświadczenie wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub informacjami potw. przygot. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w post. niezależnie od innego wyk. należ. do tej samej grupy kap. W przypadku złożenia w nin. post. jednej oferty zam.odstąpi od wzyw. wyk. do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2.4. 2. Dla potwier. spełnian. war.udziału w post. należy: 2.1 do oferty dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potw. on spełnianie warunków udziału w post., przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczeg. w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do nin. post. zgodnie ze specyfikacją; 2.2 na wezwanie zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) - należy dostarczyć:- zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów adm. publ. na prow. działalności zawod. w zakresie objętym przedmiotem zam.,- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedm. zam., – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, – wykaz wyposażenia (środków transportu) niezbędnych do wyk.zam. publ. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymag.Zam. do oferty należy dołączyć: zał.1.1 "Fc", zał. nr 1.A „Opis przedm. zam.” i 1.B„Polityka ochr. środ. w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku"Zam. przewid.możliwość zast. proc. określ.w art. 139 Ustawy. Klauzula inform. z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I SWZ. Zamawiający wymaga wnies. zabezp.należyt. wykon. umowy w wys.3% ceny oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie- odwolawcze/podstawowe-informacje zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— Zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022