Marché de travaux - 21948-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Travaux de construction

2022/S 010-021948

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 242-638952)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Adresse postale: ul. Warszawska 165
Ville: Konstancin-Jeziorna
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-520
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Czupryńska
Courriel: justyna.czuprynska@pse.pl
Téléphone: +48 223213101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pse.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://przetargi.pse.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400kV Choczewo–nacięcie linii Słupsk–Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk–Żarnowiec na odcinku SE Słupsk do słupa 353

Numéro de référence: 2021/WNP-0395
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich czynności, w tym prac projektowych i robót budowlanych, niezbędnych do modernizacji linii 400 kV Słupsk – Żarnowiec na odcinku od SE Słupsk do słupa nr 353.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 242-638952

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 18.01.2022 r. o godz. 12:30 czasu lokalnego

Lire:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 26.01.2022 r. o godz. 12:30 czasu lokalnego

Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 17/04/2022
Lire:
Date: 25/04/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Lire:
Date: 26/01/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: