Marché de travaux - 21949-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 010-021949

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 242-638964)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Courriel: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl
Téléphone: +48 616332420
Fax: +48 616332420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ W ZAKRESIE CIĄGŁEJ WYMIANY SZYN W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA LINII KOL. NR 358 ZBĄSZYNEK ...

Numéro de référence: 9090/IREZA5/24162/06604/21/P
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla jednotorowej linii kolejowej nr 358 na odcinku od km 0,553 do km 43,194 w zakresie wymiany szyn na wybranych odcinkach. wraz z regulacją torów w planie i w profilu. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 242-638964

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 26/01/2022
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 15/04/2022
Lire:
Date: 25/04/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 26/01/2022
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: