Marché de travaux - 21964-2022

14/01/2022    S10

Suède-Uppsala: Travaux de construction de stations de purification de l'eau

2022/S 010-021964

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 238-628431)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uppsala Vatten och Avfall AB
Numéro national d'identification: 556025-0051
Adresse postale: Uppsala Business Park
Ville: UPPSALA
Code NUTS: SE121 Uppsala län
Code postal: 754 50
Pays: Suède
Point(s) de contact: Jonas Mårtensson
Courriel: jonas.martensson2@uppsalavatten.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uppsalavatten.se

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Generalentreprenad bygg Storvreta vattenverk

Numéro de référence: 21/57
II.1.2)Code CPV principal
45252210 Travaux de construction de stations de purification de l'eau
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Entreprenaden avser nybyggnad av ett vattenverk med en kapacitet om 400 m3/h. Huvudbyggnaden i ett plan med källare får en byggnadsarea om 767 m2 och en teknikbyggnad arean 87 m2, båda byggnaderna grundläggs med pålar. Till entreprenaden hör leverans och installation av reservkraftsaggregat, kraftmatning för hela vattenverket, bygg-el inkl. solceller, VVS, ventilation samt markarbeten inkl. schakt och vissa ledningar. Samordning med sidoentreprenörer för maskin och process-el & automation.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 238-628431

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Au lieu de:
Date: 28/01/2022
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 28/02/2022
Heure locale: 23:59
Numéro de section: IV.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Au lieu de:
Date: 01/05/2022
Lire:
Date: 27/05/2022
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning
Au lieu de:
Date: 31/01/2022
Heure locale: 00:00
Lire:
Date: 01/03/2022
Heure locale: 00:00
VII.2)Autres informations complémentaires: