Fournitures - 22069-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Varsovie: Ordinateur de bureau

2022/S 010-022069

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Numéro national d'identification: 525-000-73-13
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-940
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Courriel: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Téléphone: +48 226565008
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.poczta-polska.pl
I.6)Activité principale
Services postaux

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup sprzętu komputerowego

Numéro de référence: BZA.2600.412.2021
II.1.2)Code CPV principal
30213300 Ordinateur de bureau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę komputerów stacjonarnych (PC3) - jednostka centralna wraz z licencjami na system operacyjny, monitorem, klawiaturą i myszą -

w ilości 200 szt.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 951 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Jednostki organizacyjne Zamawiającego na terenie całego kraju

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę komputerów stacjonarnych (PC3) - jednostka centralna wraz z licencjami na system operacyjny, monitorem, klawiaturą i myszą -

w ilości 200 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zasadami określonymi w rodz. V SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 177-462351
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Zakup sprzętu komputerowego

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Immitis Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: ul. Dworcowa 83
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 85-009
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 951 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Podstawy wykluczenia - art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 8) PZP, z zastrzeżeniem pkt 2 - na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie JEDZ.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP.

3. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 4) PZP,

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 109 ust. 1 pkt 5) i 8) PZP.

4. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie,

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

5. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w OPZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rodz. V SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Informacje na temat terminów składania odwołań - art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022