Lieferungen - 220960-2022

27/04/2022    S82

Polska-Grudziądz: Produkty farmaceutyczne

2022/S 082-220960

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 065-168967)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 8762008352
Adres pocztowy: ul. L. Rydygiera 15/17
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Paulina Kowalewska, Joanna Taczyńska
E-mail: przetargi@bieganski.org
Tel.: +48 566413460/ +48 566413462/ +48 566414652
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy

Numer referencyjny: Z/16/PN/22
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168967

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy

p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)