Dienstleistungen - 221417-2022

Submission deadline has been amended by:  271681-2022
27/04/2022    S82

Polen-Zgierz: Dienstleistungen im Gartenbau

2022/S 082-221417

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Nationale Identifikationsnummer: REGON 472057661
Postanschrift: ul. Sadowa 6A
Ort: Zgierz
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Wójcik
E-Mail: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Telefon: +49 422888153/+49 422888154
Fax: +49 427175484
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.powiat.zgierz.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu na terenie Powiatu Zgierskiego w latach 2022 r. – 2024 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty zamówienia:

1) Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ;

3) Wykaz dróg – załącznik nr 6 do SWZ;

4) SST– załącznik nr 7 do SWZ;

5) SST– załącznik nr 8 do SWZ;

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z art. 125 Ustawy Pzp, wyjaśnienia, dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 962 962.96 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77312000 Unkrautjäten
77312100 Unkrautvernichtung
77314100 Anlegen von Rasen
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Powiat Zgierski obejmujący obszar Miasto Aleksandrów Łódzki, Gmina Aleksandrów Łódzki,

Gmina Parzęczew, Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Gmina Ozorków, Miasto Stryków,

Gmina Stryków, Gmina Głowno,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wycinka drzew wraz z usuwaniem krzewów, Usuwanie wiatrołomów, Cięcie pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, Usuwanie odrostów, Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew, Przycinanie gałęzi drzew oraz regulacja skrajni, Cięcie formujące drzewa szpalerowe, Sadzenie i pielęgnacja drzew. - szczegółowe wytyczne zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SWZ , Cena podana przez Wykonawcę w formularzu kosztorysu ofertowego, jest ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: robocizny, sprzętu, materiałów, paliwa, ogólne, ubezpieczeń, podatków, zysk Wykonawcy, koszty transportu i składowania skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i innych zanieczyszczeń, koszty sadzenia, pielęgnacji , koszty usunięcia i likwidacji skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i odrostów, koszty sprowadzenia sprzętu, opracowania projektu zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania miejsca robót.6. Szacunkowy zakres zamawianych usług wskazanych w formularzu cenowym załącznik nr 1 jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie z tym, że łączna wartość zamawianych usług nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o więcej niż 25 % umówionej kwoty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach wskazanych w ofercie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w latach budżetowych 2022 -2024 sukcesywnie w miarę potrzeb. Szczegółowe wytyczne zamieszczone są na stronie

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl PODSTAWY WYKLUCZENIA Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia, Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Podmioty udostępniające zasoby oraz podwykonawcy niebędący podmiotami udostępniającymi zasoby nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy spełnił łącznie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: TERMIN REALIZACJI rozumiany, jako czas reakcji Wykonawcy na rozpoczęcie realizacji częściowej przedmiotu zamówienia liczony od momentu otrzymania zlecenia ich wykonania. / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2024 r. lub z dniem wyczerpania środków finansowych o których mowa w § 3 ust. 1, w ramach zadania objętego umową w kolejnym roku budżetowym. uzasadnienie w dokumentach zamówienia

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie sprzętem wymienionym poniżej:

Podnośnik balkonowy /koszowy o wysięgu roboczym co najmniej 10,0 m 1 szt.

Rębak mechaniczny o średnicy cięcia co najmniej 30,0 cm 1 szt.

Ciągnik rolniczy lub mikrociągnik z przyczepą 1 szt.

Samochód dostawczy ze skrzynią otwartą

o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t 1szt.

Pilarki mechaniczne 3 szt.

Podkrzesywarki 2 szt.

Pilarki na wysięgniku 3 szt.

Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, w postaci wykazu sprzętu potwierdzającego, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami technicznymi w minimalnej ilości wraz z informacją weryfikującą sprzęt, o którym mowa powyżej, należy podać ich rodzaj, numer identyfikacyjny, numer seryjny oraz model sprzętu wraz z podaniem informacji

o podstawie dysponowania tymi zasobami:

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ określa szczegółowo warunki zamówienia zamieszczony na platformie zakupowej

Umowa, której przedmiotem są usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Stosownie do postanowień art. 439 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl opatrzonej podpisem kwalifikowanym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U z 2020 r. poz 1173

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – składa informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podanej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone prze

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – art. 180 ust.1 Ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania – art. 180 ust. 3 Ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. – art. 180 ust. 4 Ustawy. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. – art. 180 ust. 5 Ustawy. 5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.- art. 181 ust. 2 Ustawy. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 1) 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy; 2) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2022