Fournitures - 22158-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Świdnica: Autobus publics

2022/S 010-022158

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 235-619889)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Inżynierska 6
Ville: Świdnica
Code NUTS: PL517 Wałbrzyski
Code postal: PL-58-100
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@mpk.swidnica.pl
Téléphone: +48 748518100/+48 793980349
Fax: +48 746604590/+48 748518103
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mpk.swidnica.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa 6 autobusów elektrycznych.

Numéro de référence: 1/AE/2021
II.1.2)Code CPV principal
34121100 Autobus publics
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa taboru bezemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej - 6 szt. autobusów o napędzie 100% elektrycznym.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 235-619889

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022r. o godz. 13: w siedzibie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o., 58-100Świdnica, ul. Inżynierska 6. Polska. Sala narad, na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu ofert.. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Lire:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022r. o godz. 13: w siedzibie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o., 58-100Świdnica, ul. Inżynierska 6. Polska. Sala narad, na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu ofert.. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 24/01/2022
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 31/01/2022
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 24/01/2022
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 31/01/2022
Heure locale: 13:00
VII.2)Autres informations complémentaires: