Lieferungen - 221654-2019

14/05/2019    S92

die Slowakei-Bratislava: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 092-221654

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum vedecko-technických informácií SR
Nationale Identifikationsnummer: 00151882
Postanschrift: Lamačská cesta 8/A
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 811 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Miloš Hrabinský
E-Mail: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Telefon: +421 269253141
Fax: +421 269253180
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cvtisr.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/240
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420669
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420669
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál

Referenznummer der Bekanntmachung: 00058/2019/4400
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 426 939.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 426 939.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Projekt č. 1: kód ITMS: 313011I407, číslo zmluvy: OPVaI/NP/2/2017, Projekt č. 2:

Kód ITMS: 313011N917,číslo zmluvy: OPVaI/NP/1/2018, Projekt č. 3: kód ITMS: 313011F988, číslo zmluvy:

OPVaI/NP/1/2017, Projekt č. 4: Pop VaT..., Projekt č. 5: NITT II SK..., a Rozpočet CVTI SR,

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt, ktorého sa bude týkať zadávanie konkrétnej zákazky, bude uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávať zákazky aj v rámci ďalších projektov realizovaných cez Operačný program Výskum a inovácie a Operačný program Ľudské zdroje.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca je povinný v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na účely verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Záujemca je tak povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods.3 ZVO.

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie do DNS bude len do doby platnosti zápisu v zozname

Hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis. Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Záujemca splní podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ však dáva do pozornosti, že v zmysle § 39 ods. 6 ZVO má Verejný obstarávateľ právo pre zabezpečenie riadneho fungovania DNS požiadať záujemcu na predloženie dokladov. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzači sú povinní preukázať a splniť podmienky účasti uvedené v § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to predložením zoznamu min. 3 dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením jednotlivých cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ môže v rámci zadávania konkrétnej zákazky použiť elektronickú aukciu. Informácia o použití elektronickej aukcie a podmienky použitia elektronickej aukcie budú uvedené v súťažných podkladoch pre konkrétnu Výzvu na predkladanie ponúk.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 02/07/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že konkrétne zákazky môžu byť vyhlasované na základe kategórií tovarov: 302 13, 302 31, 302 32, 302 33, 302 34, 302 36, 302 37.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS po kategóriách tovarov, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť jednotlivé kategórie tovarov.

2.) Podmienky účasti uvedené a bližšie špecifikované v časti III.1) a III. 2) platia pre všetky kategórie tovarov.

3.) Ak uchádzač, ktorý sa stal úspešným v zadávaní zákazky na základe Výzvy na prekladanie ponúk neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností podľa § 32 ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.

4.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420669. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videnávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.

5.) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

6.) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 60 mesiacov.

7.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420669, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

8.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak bude mať záujemcai/uchádzač objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme IS EVO a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2019