Lieferungen - 221724-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Laborreagenzien

2021/S 086-221724

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Postanschrift: ul. Karowa 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-315
Land: Polen
E-Mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Telefon: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania ogólnego moczu

Referenznummer der Bekanntmachung: 13/04/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dzierżawę jednego analizatora do badania ogólnego moczu w okresie 24 mies.;

b) sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych do zaoferowanego analizatora w okresie 24 miesięcy;

c) zakup w okresie trwania umowy programu zewnętrznej kontroli jakości badań RQ 9138 (cykl 13 i 14);

d) dostarczenie pakietu startowego w celu uruchomienia analizatora i przeprowadzenia instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji wydzierżawionego analizatora;

e) podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z systemem szpitalnym;

f) usługi serwisowe w okresie dzierżawy analizatora na zasadach określonych w umowie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 44 100.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania ogólnego moczu

Przedmiot zamówienia został opisany w nw. załącznikach:

— Zestawienie odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy,

— Zestawienie wymaganych parametrów technicznych analizatora i odczynników zawiera załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia,

— Zestawienie ocenianych parametrów zawiera załącznik nr 1b – parametry oceniane.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz przeznaczone do diagnostyki in vitro.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena parametrów technicznych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 44 100.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Rozliczenie z tytułu czynszu dzierżawnego będzie dokonywane w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy natomiast rozliczenie z tytułu dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz licencji lub sublicencji następować będzie na bieżąco zgodnie z dostawami.

Termin płatności wynosi do 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, chyba, że dostarczony towar, który został ujęty w ramach faktury posiada wady. Wówczas zapłata nastąpi po usunięciu wad i dostarczeniu towaru wolnego od wad. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, strony ustaliły na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935).

Płatność czynszu za dzierżawę analizatora będzie następowała w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 10:15
Ort:

Na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie oraz potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy składają JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno być ważne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną i być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

— oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp,

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zostały zawarte w SWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w rozdziale XIX SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. zobowiązani są wówczas do złożenia pełnomocnictwa wraz z ofertą.

Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osobę upoważnioną lub uprawnioną

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021