Lieferungen - 221797-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Personenkraftwagen

2021/S 086-221797

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Juszczyńska
E-Mail: zamowienia.publiczne@arp.pl
Telefon: +48 226953600
Fax: +48 226953699
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.arp.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakupy.arp.pl/app/login
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/9/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk nowych samochodów osobowych w formie wynajmu długoterminowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 4 samochodów osobowych typu sedan/limousine (segment D)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 4 samochodów osobowych. Każdy z samochodów musi spełniać m.in. poniższe wymagania:

1) samochód fabrycznie nowy;

2) rok produkcji – nie wcześniej niż 30.4.2021;

3) samochód osobowy typu sedan/limousine segment D;

4) samochód nieużywany;

5) samochód zarejestrowany na 5 osób;

6) 4-drzwiowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1 i 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów w terminie do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 16 samochodów osobowych typu kombi (segment D)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 16 samochodów osobowych. Każdy z samochodów musi spełniać m.in. poniższe wymagania:

1) samochód fabrycznie nowy;

2) rok produkcji: nie wcześniej niż 30.4.2021;

3) samochód osobowy typu kombi segment D;

4) samochód nieużywany;

5) samochód zarejestrowany na 5 osób;

6) 5-drzwiowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1 i 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów w terminie do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 3 samochodów osobowych typu bus

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 samochodów osobowych. Każdy z samochodów musi spełniać m.in. poniższe wymagania:

1) samochód fabrycznie nowy;

2) rok produkcji – nie wcześniej niż 30.4.2021;

3) samochód osobowy typu bus;

4) samochód nieużywany;

5) samochód zarejestrowany na 7 osób lub więcej;

6) 5-drzwiowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1 i 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów w terminie do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

1) w części nr 1 – co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie samochodów w formie wynajmu/leasingu, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każde zamówienie;

2) w części nr 2 – co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie samochodów w formie wynajmu/leasingu, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każde zamówienie;

3) w części nr 3 – co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie samochodów w formie wynajmu/leasingu, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każde zamówienie.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Uwaga:

1. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może wykazać dwa zamówienia (umowy) polegające na dostawie samochodów w formie wynajmu/leasingu, ale o wartości odpowiadającej sumie wartości odpowiednio dla części zamówienia wskazanych w pkt 1, na które składa ofertę.

2. W przypadku gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 uchwały nr 51/2002 Zarządu NBP z 23.9.2002 w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15).

3. W przypadku przedstawienia zamówienia (umowy) rozpoczętego w ww. trzyletnim okresie, a w dalszym ciągu kontynuowanego, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zamówienie to było wykonywane nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 13:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający dokona niejawnego otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, który stanowi zał. nr 2 do SWZ.

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) pełnomocnictwo lub inny dok. potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zam. (zał. nr 3 do SWZ) lub inny podm. środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zam. będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (zał. nr 4 do SWZ).

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w post.

4. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) oświad. z art. 125 ust. 1 Pzp – na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zam. w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunku udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby – JEDZ musi potwierdzać brak istnienia wobec podmiotu podstaw wykluczenia oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w post. w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

2) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie brak podstaw do wykluczenia ma potwierdzić każdy z nich):

a) informacji z KRK sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp);

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

c) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

3) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w post.:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane;

b) dowodów określających, czy dostawy, o których mowa w lit. a, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5. Pozostałe wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów zawarte zostały SWZ zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania: https://zakupy.arp.pl/app/login

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021