Lieferungen - 222185-2021

04/05/2021    S86

България-Ловеч: Разни медикаменти

2021/S 086-222185

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Параскев Стоянов АД
Национален регистрационен номер: 110503990
Пощенски адрес: ул. Съйко Съев № 27
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Петрова Нановска-изпълнителен директор
Електронна поща: mbal_lovech@abv.bg
Телефон: +359 68603-370
Факс: +359 68603-371
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

II.1.2)Основен CPV код
33690000 Разни медикаменти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г. сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договор № 2/11-110/29.04.2021г. в сила до 31.12.2021г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 198.90 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, съгласно видове и количества описани в техническата спецификация посочена в Електронната система на електронен адрес https://cop.mh.government.bg

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Настоящото обявление се отнася за сключен Договор с ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД след влязло в сила Решение № 7 от 26.03.21, в частта за: R03AC02-Salbutamol-инхалаторна-mg-20000;R07AA02-Natural phospholipids-интратрахеална-mg-360;V07AB00-Water for injection парентерална-ml-1000;

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281334
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2/11-110/29.04.2021г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти съгласно Договор по Рамково споразучение № РД 11-110/01.03.2021г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/04/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 8
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: 1700 СОФИЯ, УЛ.Околовръстен път № 199А
Град: СОФИЯ
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658145
Факс: +359 29658145
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 198.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договор № 2/11-110/29.04.2021г. е сключен след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч ", съгласно Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване". Договорът е със срок на действие до 31.12.2021г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решение № 7 от 26.03.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч не подлежи на обжалване на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.

На основание чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10/десет/ дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу Решението за откриване на процедура. На основание чл.196, ал.3 от ЗОП Решенията за откриване на процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2021