Dienstleistungen - 222587-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2021/S 086-222587

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
Postanschrift: ul. Żelazna 59a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-848 Warszawa
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Konrad Wróbel
E-Mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl
Telefon: +48 225870360
Fax: +48 236742451
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://warszawa.wody.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-wstepne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.ROZ.2810.14.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych utrzymaniem wału przeciwpowodziowego na długości 7,600 km.

Wał przeciwpowodziowy przewidziany do utrzymania zlokalizowany jest w Nadzorze Wodnym w Działdowie.

Zakres usług obejmuje utrzymanie wału przeciwpowodziowego w ramach zadań:

1) utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze;

2) likwidacja uszkodzeń wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadzoru Wodnego w Działdowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prace przewidziane do wykonania w ramach realizacji zamówienia m.in.:

a) dwukrotne mechaniczne (nie mniej niż 80 % powierzchni całkowitej) i ręczne (nie więcej niż 20 % powierzchni całkowitej) wykaszanie skarp i korony wału, wygrabianie i zrębkowanie wykoszonych ręcznie porostów. Wygrabianie dotyczy wyłącznie wykaszanych ręcznie porostów;

b) rozkopanie wału w celu odkrycia nor bobrowych;

c) ponowne zasypanie wału wydobytym oraz dostarczonym dodatkowo piaskiem, formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I–II złożonego w odkładzie;

d) uzupełnianie ubytków nasypu powstałych wskutek zapadnięcia się nor bobrowych oraz spowodowanych przez inne czynniki, w tym przez bydło i dzikie zwierzęta, formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I–II złożonego w odkładzie;

e) zabezpieczanie powierzchni nasypu w miejscach uzupełnianych oraz słabo zadarnionych, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm;

f) wydobycie gałęzi z rozkopanych nor bobrowych i ich zrębkowanie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu wykonania zamówienia – drugiej konserwacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji/utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych lub cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów na długości nie mniejszej niż 2 km, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto (w ramach jednej umowy).

Uwaga: Zamawiający wymaga aby powyższy warunek był spełniony w całości przez jeden podmiot (Wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

1. wraz z ofertą: jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2. na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.2 SWZ wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;

b) dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym Wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia zawiera wzór umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp: opublikowano ogłoszenie o profilu nabywcy oraz wstępne

Ogłoszenie informacyjne, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 038-095054
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/05/2021
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/05/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl/

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2022 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, informacje na temat wadium oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a) składany wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

— odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

c) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczeni o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021