Dienstleistungen - 222916-2021

04/05/2021    S86

Belgien-Ostende: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 086-222916

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stad Oostende
Nationale Identifikationsnummer: BE 0207.436.775
Postanschrift: Vindictivelaan 1
Ort: Oostende
NUTS-Code: BE255 Arr. Oostende
Postleitzahl: 8400
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): mevrouw Anja Gregorius
E-Mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefon: +32 59258370
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.oostende.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4080/3T/2020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Dienst Overheidsopdrachten
Nationale Identifikationsnummer: 410
Postanschrift: Vindictivelaan 1
Ort: Oostende
NUTS-Code: BE Belgique / België
Postleitzahl: 8400
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): mevrouw Anja Gregorius
E-Mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefon: +32 59258370
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.oostende.be
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aanstellen van een ontwerper voor de vernieuwing van de site van de "Stedelijke werkhuizen"

Referenznummer der Bekanntmachung: 150.D.146
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71243000 Planentwürfe (Systeme und Integration)
71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
71312000 Beratung im Hochbau
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit
71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros
71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
71351914 Archäologische Untersuchungen
71410000 Stadtplanung
71510000 Standortbegehung
71520000 Bauaufsicht
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE255 Arr. Oostende
Hauptort der Ausführung:

Stedelijke Werkhuizen, Molendorpkaai 10 te 8400 Oostende.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De site van de Stedelijke werkhuizen is sinds de jaren '80 in gebruik en is heden sterk verouderd. Zowel organisatorisch als stabiliteitstechnisch is de site aan vernieuwing toe. De stad Oostende heeft de ambitie om de site uit te bouwen tot efficiënte en moderne werkinfrastructuur.

Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de plaatsingsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten, [...$. Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Methodologie / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Visie op de inhoud / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. bewijs inschrijving in de Orde van Architecten;

2. een lijst van minstens drie (3) gelijkaardige studieopdrachten die betrekking hebben op de ontwerp- en opvolgingsopdrachten van:

— industriegebouwen voor schrijnwerkerij, metaalbewerking, schilderatelier, [...] (inclusief technieken),

Of

— logistieke gebouwen, magazijnen (inclusief technieken),

Of

— fabrieksgebouwen (inclusief technieken).

De referenties hebben betrekking op de studieopdrachten waarvan het uitvoeringsbedrag van de werken die het gevolg waren van de studieopdrachten minstens 2 000 000 EUR excl. btw in totaliteit, waarvan minstens 150 000 EUR excl. btw voor het onderdeel technieken, bedragen met vermelding van:

— het uitgevoerde bedrag,

— de uitvoeringsperiode,

— gegevens de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Een referentie is geldig indien de voorlopige oplevering van de uitvoering der werken heeft plaatsgevonden in de laatste 5 jaar (om voldoende mededingen te kunnen waarborgen).

Deze lijst wordt aangevuld met de processen-verbaal van voorlopige oplevering van deze werken.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver levert dit bewijs door een uittreksel van zijn inschrijving in de Orde van de Architecten;

2. De minimumeisen zitten vervat in voornoemde omschrijving.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Lid van de Orde van Architecten.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Dienst Overheidsopdrachten, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De totale opdracht van de opdrachtnemer start bij het bevel van aanvang van huidige opdracht en eindigt bij de definitieve oplevering van de uitvoering der werken.

De hierbij opgegeven termijn van 36 maanden is dus louter indicatief. De bindende deeltermijnen zijn vermeld in het bijzonder bestek.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel (Etterbeek)
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021