Dienstleistungen - 222916-2021

04/05/2021    S86

België-Oostende: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 086-222916

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Oostende
Nationaal identificatienummer: BE 0207.436.775
Postadres: Vindictivelaan 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Anja Gregorius
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefoon: +32 59258370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oostende.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4080/3T/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: 410
Postadres: Vindictivelaan 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Anja Gregorius
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Telefoon: +32 59258370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oostende.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen van een ontwerper voor de vernieuwing van de site van de "Stedelijke werkhuizen"

Referentienummer: 150.D.146
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 Kostenberekening en -bewaking
71245000 Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71250000 Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311100 Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71312000 Bouwkundig advies
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71317210 Advies inzake gezondheid en veiligheid
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
71332000 Geotechnische diensten
71351914 Archeologische diensten
71410000 Stedenbouw
71510000 Terreinonderzoek
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stedelijke Werkhuizen, Molendorpkaai 10 te 8400 Oostende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De site van de Stedelijke werkhuizen is sinds de jaren '80 in gebruik en is heden sterk verouderd. Zowel organisatorisch als stabiliteitstechnisch is de site aan vernieuwing toe. De stad Oostende heeft de ambitie om de site uit te bouwen tot efficiënte en moderne werkinfrastructuur.

Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de plaatsingsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten, [...$. Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op de inhoud / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. bewijs inschrijving in de Orde van Architecten;

2. een lijst van minstens drie (3) gelijkaardige studieopdrachten die betrekking hebben op de ontwerp- en opvolgingsopdrachten van:

— industriegebouwen voor schrijnwerkerij, metaalbewerking, schilderatelier, [...] (inclusief technieken),

Of

— logistieke gebouwen, magazijnen (inclusief technieken),

Of

— fabrieksgebouwen (inclusief technieken).

De referenties hebben betrekking op de studieopdrachten waarvan het uitvoeringsbedrag van de werken die het gevolg waren van de studieopdrachten minstens 2 000 000 EUR excl. btw in totaliteit, waarvan minstens 150 000 EUR excl. btw voor het onderdeel technieken, bedragen met vermelding van:

— het uitgevoerde bedrag,

— de uitvoeringsperiode,

— gegevens de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Een referentie is geldig indien de voorlopige oplevering van de uitvoering der werken heeft plaatsgevonden in de laatste 5 jaar (om voldoende mededingen te kunnen waarborgen).

Deze lijst wordt aangevuld met de processen-verbaal van voorlopige oplevering van deze werken.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver levert dit bewijs door een uittreksel van zijn inschrijving in de Orde van de Architecten;

2. De minimumeisen zitten vervat in voornoemde omschrijving.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Lid van de Orde van Architecten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/10/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Dienst Overheidsopdrachten, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De totale opdracht van de opdrachtnemer start bij het bevel van aanvang van huidige opdracht en eindigt bij de definitieve oplevering van de uitvoering der werken.

De hierbij opgegeven termijn van 36 maanden is dus louter indicatief. De bindende deeltermijnen zijn vermeld in het bijzonder bestek.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021