Dienstleistungen - 222981-2021

04/05/2021    S86

Polen-Kalisz: Reinigungsdienste

2021/S 086-222981

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
Postanschrift: ul. Poznańska 79
Ort: Kalisz
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 62-800
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Telefon: +48 627651397
Fax: +48 627571323
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.kalisz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transport odpadów medycznych i komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Referenznummer der Bekanntmachung: 09/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania.

Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi:

Kompleksowego utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego, transportu odpadów medycznych i komunalnych z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich czasowego składowania, wykonywania czynności pomocniczych realizowanych przy obsłudze pacjentów

– w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 560 268.29 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85112000 Unterstützung von Krankenhäusern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Szpital ul. Poznańska 79 i ul. Toruńska 7

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usługi: kompleksowego utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego, transportu odpadów

medycznych i komunalnych z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich czasowego składowania, wykonywania czynności pomocniczych realizowanych przy obsłudze pacjentów – w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

1. Wykonawca winien uwzględnić w planowaniu i realizowaniu wszystkich czynności podział szpitala w części medycznej na strefy czystości.

1. W załączniku nr 5 do projektu umowy określony został szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy, zakresie dotyczącym utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego we wszystkich pomieszczeniach szpitala oraz w pojazdach transportu sanitarnego i przyczepie do przewozu materiału do i po sterylizacji.

2. W załączniku nr 6 do projektu umowy określone zostały wytyczne odnośnie systemu organizacji pracy i zabezpieczenia czasowego utrzymania czystości w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala (zadaniowy/brygadowy, czynności codzienne i okresowe, czasowy, mieszany).

3. W załączniku nr 10 do projektu umowy określone zostały czynności pomocnicze realizowane przy obsłudze pacjentów.

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy na terenie obiektów Zamawiającego, obejmujących powierzchnie wyspecyfikowane w:

a. Załączniku nr 1 do projektu umowy (powierzchnie obiektów przeznaczonych do sprzątania według kondygnacji, lokalizacji);

b. Załączniku nr 2 do projektu umowy (powierzchnia obiektów przeznaczonych do sprzątania wg rodzaju pomieszczeń);

c. Załączniku nr 3 do projektu umowy (rodzaj wyposażenia pomieszczeń z podziałem na część medyczną i niemedyczną);

d. Załączniku nr 4 do projektu umowy uwzględniono wyposażenie pomieszczeń w sprzęt do higieny rąk i pozostały.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zbierania z miejsc wytwarzania odpadów medycznych niebezpiecznych i komunalnych worków z odpadami medycznymi niebezpiecznymi i komunalnymi, zgodnie z instrukcją obowiązującą w szpitalu i przenoszenia ich do miejsc czasowego przechowywania w workach zbiorczych, zgodnie z instrukcją obowiązującą w szpitalu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zastosowano tryb postępowania z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1a ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 1 i 15 marca 2021 r. otrzymał inf. o wniesieniu odwołania do KIO dot. prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na tożsamą usługę będącą przedmiotem negocjacji (znak sprawy 04/21). Koniec obowiązywania dotychczasowej umowy to dzień 31 marca 2021 r. Zabezpieczenie obiektów Zamawiającego w zakresie utrzymania należytego stanu czystości i bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego (ciągłość usługi) jest konieczne i stanowi nierozerwalny element prawidłowego funkcjonowania szpitala. Koniecznym jest wyeliminowanie przerw w realizacji danej usługi. Charakter zamówienia jest złożony; kompleksowe utrzymanie stanu sanitarno-epidemiologicznego musi przebiegać wg stref czystościowych:

— strefa I (czystości ciągłej),

— strefa II (ogólnej czystości),

— strefa III (czystości zmiennej),

— strefa IV (ciągłego skażenia).

Czynności w zakresie utrzymania czystości w strefie IV ze względu na reżim epidemiologiczny wymagają obsługi osób przydzielonych tam na stałe – w trakcie dyżuru nie mogą wykonywać czynności w innych komórkach organizacyjnych. W zależności od strefy ryzyka epidemiologicznego wymagane jest przestrzeganie reżimu sanitarnego wg określonych procedur postępowania i planów higieny.

Obowiązkiem ustawowym Zamawiającego jest:

1. bieżące utrzymanie stanu sanitarno-higienicznego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywanie procedur medycznych, w tym wysokiego ryzyka epidemiologicznego, zgodnie z ustawą z 5.12.2008 ze zm. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń wśród ludzi. (zwłaszcza aktualny stan epidemii COVID-19);

2. zapewnienie bezpieczeństwa bez ograniczeń czasowych funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

3. zapewnienie ciągłości realizowania procedur dekontaminacji – czynności mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu, urządzeń dla utrzymania bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, czystości mikrobiologicznej w miejscach wykonywania zabiegów, operacji, procedur diagnostyczno-leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla hospitalizowanych pacjentów, również w stanie zagrożenia zdrowia i życia, pacjentów onkologicznych, pacjentów wymagający intensywnej terapii, pacjentów wymagających wykonania w trybie pilnym (natychmiastowym) operacji lub reoperacji, pacjentów wymagających wykonania badań obrazowych, endoskopowych, inwazyjnych zabiegów kardiologicznych;

4. zapewnienie ciągłości wykonywania hospitalizacji planowych dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala;

5. zapewnienie ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych w warunkach bezpieczeństwa kontaktu z materiałem biologicznym;

6. zapewnienie ciągłości wykonywania badań radiologicznych i obrazowych dla pacjentów będących w trakcie procesu diagnozowania i w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (04/21) ze względu na wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej spowodował, że szpital znalazł się w sytuacji, kiedy nie mógł zapewnić wyżej wskazanych obowiązków, a co za tym idzie zapewnić bezpieczeństwa pacjentom od 1.4.2021. Brak zapewnienia ciągłości hospitalizacji w największym dla południowej Wielkopolski placówce leczniczej z możliwością powołania oddziału „covidowego” w dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej niosłoby za sobą szereg negatywnych skutków, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki i podjęciu negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę jedynie na czas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjnym, tj. od 1.4.2021 do 30.6.2021 z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania po wydaniu wyroku lub odrzuceniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą lub po cofnięciu odwołania przez odwołującego dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia nr referencyjny 04/21.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Naprzód Hospital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Traktorowa126
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Naprzód Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Traktorowa 126
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 560 268.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021