Dienstleistungen - 223348-2021

04/05/2021    S86

Polska-Radom: Usługi w zakresie oprogramowania

2021/S 086-223348

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 066-171484)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://brodnowski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.siedlce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Numer referencyjny: DZP.341.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 066-171484

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: