Lieferungen - 223544-2021

04/05/2021    S86

Polen-Świerklaniec: Busse für den öffentlichen Verkehr

2021/S 086-223544

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Parkowa 3
Ort: Świerklaniec
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-622
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Henryk Donocik
E-Mail: technika@pkm-swierklaniec.pl
Telefon: +48 323813341
Fax: +48 323813310
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkm-swierklaniec.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.platformazakupowa.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 3 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich (1 jednoczłonowy, 2 przegubowe) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/ZPS/PKMS/04/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco PKM Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec, 3 (trzech) używanych, niskopodłogowych autobusów miejskich, jednej marki, w tym:

— 1 autobusu jednoczłonowego o długości do 12 m,

— 2 autobusów przegubowych o długości do 18 m,

spełniających wymagania określone w SWZ

2. Rok produkcji (budowy) autobusów – nie wcześniej niż w 2016 roku.

3. Przebieg każdego z oferowanych autobusów w chwili przekazania Zamawiającemu – maksymalnie 250 000 km.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121400 Niederflurbusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 (trzech) używanych, niskopodłogowych autobusów miejskich, jednej marki, w tym:

— 1 autobusu jednoczłonowego o długości do 12 m,

— 2 autobusów przegubowych o długości do 18 m.

a. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone dla tego typu pojazdów, określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 – z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

b. Oferowane autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

c. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. UE L 2009 Nr 200, str. 1 z późn. zm.).

d. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U. UE L 2015.102.67 z późn. zm.).

e. Dostarczone autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczającym dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.

f. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 09/07/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2 oraz III.1.3 zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

3. Wszystkie dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zostały opisane w pkt X SWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć między innymi następujące dokumenty:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – formularzu JEDZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw polegających na wprowadzeniu na rynek państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców 1 autobusu jednoczłonowego oraz 2 autobusów przegubowych oferowanej marki i typu z podaniem ich wartości, przedmiotu, okresu realizacji i odbiorcy.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że oferowane autobusy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego SWZ.

2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych (zwanej dalej: „platformą”) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/, pod którym znajduje się również instrukcja obsługi platformy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Niezależnie od terminu i formy płatności przeniesienie własności dostarczonego autobusu nastąpi z datą dokonania przez Zamawiającego jego odbioru technicznego potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2021
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego:

ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SWZ.

2. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, przy czym każdy z dokumentów składających się na ofertę (każdy z osobna) winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa);

6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;

9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;

11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;

12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje; zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;

15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021