Lieferungen - 223576-2021

04/05/2021    S86

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2021/S 086-223576

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-217
Państwo: Polska
E-mail: zakupy@polregio.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polregio.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 2 autobusów szynowych

Numer referencyjny: PZP1.240.165.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34620000 Tabor kolejowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 2 autobusów szynowych serii SA106 o numerach bocznych 007 i 015.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 2 autobusów szynowych serii SA106 o numerach bocznych 007 i 015.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zakup po okazyjnej cenie wykorzystujący szczególnie sprzyjające okoliczności, które mają miejsce w bardzo krótkim okresie, po cenie znacznie niższej od zwykłych cen rynkowych
Wyjaśnienie:

W związku z ogłoszeniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przetargu na sprzedaż dwóch autobusów szynowych serii SA106, gdzie termin składania ofert upływa 9 kwietnia 2021 roku, należy uznać że istnieje bardzo krótki okres, w którym Spółka poprzez złożenie oferty w tym przetargu ma możliwość udzielenia zamówienia. Ponadto cena oferty, która Spółka zamierza złożyć jest znacząco niższa od ceny rynkowej pojazdów, ponieważ Polregio pozyskała wycenę rzeczoznawcy przedmiotowych pojazdów, z której wynika, że ich wartość rynkowa wynosi 3 825 600 PLN, natomiast rekomendowana maksymalna cena oferty wynosi 2 925 000 PLN, co stanowi 76,5 % ceny rynkowej. W związku z tym należy uznać, że rekomendowana przez Biuro Taboru cena oferty Polregio jest znacząco niższa od ceny rynkowej, co wyczerpuje przesłankę, o której mowa powyżej. Eksploatacja pozyskanych szynobusów możliwa jest w Zakładzie Podlaskim, Wielkopolskim lub Pomorskim:

1) Zakład Podlaski dysponuje obecnie 11 autobusami szynowymi dzierżawionymi w ramach umowy PSC z Podlaskiego UM oraz 2 pojazdami spalinowymi z SKPL. Faktem przemawiającym za skierowaniem jednego pojazdu jest możliwość eksploatacji pojazdu jednoczłonowego (zgoda UMW Podlaskiego). Daje to możliwość rezygnacji z dalszej dzierżawy pojazdów z SKPL;

2) skierowanie jednego pojazdu w Zakładzie Wielkopolskim umożliwiłaby realizację połączeń Krzyż – Piła w przypadku defektów SA108. Obecnie rezerwę stanowi lokomotywa z wagonem DBme;

3) przekazanie jednego pojazdu w Zakładzie Pomorskim zmniejszyłaby problemy taborowe w szczególności w sezonie wakacyjnym, kiedy notowane są zwiększone potoki podróżnych. Uruchamianie połączeń w zestawieniu SA106 + wagon 120A umożliwi przewóz większej liczby podróżnych oraz da możliwość rezygnacji z dzierżawy pojazdu/ów z SKPL.

Zakup wymienionych pojazdów zwiększy park taborowy Spółki, zmniejszy koszty dzierżawy oraz uzależnienie od innych kontrahentów. Ponadto w przypadku wystąpienia długotrwałego wyłączenia z eksploatacji pojazdu w wyniku naprawy lub przeglądu, zostanie ograniczone ryzyko konieczności uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej, co wiązałoby się z generowaniem kolejnych kosztów, karami umownymi oraz negatywnie wpływało na wizerunek Spółki.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa 2 autobusów szynowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2021
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Adres pocztowy: ul. Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 10-562
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021