Services - 22361-2022

14/01/2022    S10

Suède-Växjö: Services d'élimination des boues

2022/S 010-022361

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 238-628592)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Växjö kommun
Numéro national d'identification: 212000-0662
Adresse postale: Box 1222
Ville: VÄXJÖ
Code NUTS: SE212 Kronobergs län
Code postal: 351 12
Pays: Suède
Point(s) de contact: Jan Hördegård
Courriel: jan.hordegard@vaxjo.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vaxjo.se

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Omhändertagande av slam

Numéro de référence: TN 2021-00304
II.1.2)Code CPV principal
90513600 Services d'élimination des boues
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Förfrågan avser ramavtal för lastning, transport och nyttiggörande av avvattnat slam från Sundets ARV. Det är upp till entreprenören att finna avsättning för slammet.

Omfattning och syfte

Avtalet omfattar tjänst för lastning, transport och slutligt omhändertagande av avvattnat avloppsslam från avloppsreningsverket Sundet i enlighet med gällande REVAQ-regelverk, lagar och myndighetsföreskrifter. Avtalet omfattar även lagring och hygienisering genom långtidslagring i de fall som detta krävs.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 238-628592

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Au lieu de:
Date: 20/01/2022
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 27/01/2022
Heure locale: 23:59
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning
Au lieu de:
Date: 21/01/2022
Heure locale: 00:00
Lire:
Date: 28/01/2022
Heure locale: 00:00
VII.2)Autres informations complémentaires: