Services - 22407-2022

14/01/2022    S10

Polska-Lubiszyn: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2022/S 010-022407

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubiszyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 5992775869
Adres pocztowy: Plac Jedności Robotniczej 1
Miejscowość: Lubiszyn
Kod pocztowy: 66-433
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sobierajczyk
E-mail: przetargi@lubiszyn.pl
Tel.: +48 957277146
Faks: +48 957277136
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubiszyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.lubiszyn.biuletyn.net
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług przewozwó autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubiszyn oraz gmin, które z Gminą Lubiszyn zawarły porozumienia komunalne

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubiszyn oraz gminy, które z Gminą Lubiszyn zawarły porozumienia komunalne

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autobusami w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Lubiszyn oraz gmin, które z Gminą Lubiszyn zawarły porozumienia komunalne.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/02/2023
Okres w miesiącach: 60

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2022