Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 225298-2022

29/04/2022    S84

Slovensko-Lužianky: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2022/S 084-225298

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 062-162782)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42337402
Poštová adresa: Hlohovecká 2
Mesto/obec: Lužianky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95141
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Botíková
E-mail: monika.botikova@nppc.sk
Telefón: +421 911949442
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nppc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15008

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia

Referenčné číslo: MB03/2022/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka laboratórnej infraštruktúry, prístrojov a zariadení pre vedecko výskumné účely vrátane

vykládky a dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy Špecifikácia s

cenovou kalkuláciou.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti B.2

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/04/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 062-162782

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 29/04/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 11/05/2022
Miestny čas: 10:30
Číslo oddielu: IV.2)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 29/04/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/05/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO budú upozornení notifikačným e-mailom systému EVO o zmene súťažných podkladov. Súťažné podklady so zapracovanými zmenami budú zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa.