Dienstleistungen - 225720-2022

29/04/2022    S84

Polen-Świecie: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 084-225720

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Świecie
Nationale Identifikationsnummer: 5591003606
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 124
Ort: Świecie
NUTS-Code: PL618 Świecki
Postleitzahl: 86-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kruczkowska
E-Mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefon: +48 523332312
Fax: +48 523332351
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.swiecie.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Referenznummer der Bekanntmachung: OR-RGO.271.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: regularny odbiór odpadów i transport do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do zbierania odpadów, mycie i dezynfekcję pojemników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 12 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL618 Świecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Świecie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Powierzchnia gminy Świecie wynosi 175 km2. Ilość mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynosi ok. 29.000. Prognozuje się, iż ilość odpadów komunalnych, jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać w trakcie realizacji zamówienia wyniesie od ok. 5.000 do 5.500 Mg. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje usługi zagospodarowania odpadów. Wszystkie odebrane odpady Wykonawca dostarczać będzie do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, adres: Sulnówko 74C, 86 - 100 Świecie. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje czynności i kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne wskazane zostaną w Załączniku Nr 1 do projektowanych postanowień umowy. Wykonawca wyposaży obsługiwane nieruchomości w określone rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów. Pojemniki i worki do zbierania odpadów, którymi dysponuje wykonawca muszą spełniać wymagania, określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do projektowanych postanowień umowy. Wymagania te odnoszą się również do pojemników dostawionych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy na zlecenie Zamawiającego.

„Wyjściowa” ilość poszczególnych rodzajów pojemników i worków do zbierania odpadów, jakimi Wykonawca zobowiązuje się dysponować, określona została w Załączniku Nr 4 do SWZ. W trakcie trwania umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy udostępnienie dodatkowych pojemników – ponad ilość „wyjściową”. Płatność za dodatkowe pojemniki odbywać się będzie na zasadach określonych we wzorze projektowanych postanowień umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług pojazdami, zgłoszonymi w ofercie przetargowej, spełniającymi wymagania, o których mowa w Załączniku Nr 2 do projektowanych postanowień umowy. Praca pojazdów odbierających odpady będzie monitorowana przez Zamawiającego za pomocą systemu, którego zasady działania określa Załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień umowy. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo – transportową, niezbędną do wykonania zakresu usług objętego niniejszą umową. Baza magazynowo – transportowa musi spełniać wymogi określone w Załączniku Nr 4 do projektowanych postanowień umowy. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować biuro do kontaktu z mieszkańcami na terenie bazy magazynowo – transportowej lub w innym miejscu, dostępnym dla mieszkańców gminy Świecie. Biuro czynne będzie w każdy dzień roboczy, co najmniej przez 4 godziny dziennie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania regularnych czynności mycia i dezynfekcji pojemników oraz usuwania zanieczyszczeń z terenów przyległych do pojemników.

W przypadku budynków wielolokalowych również do usuwania pozostawionych przy pojemnikach odpadów np. wielkogabarytowych. Wykonawca składać będzie Zamawiającemu miesięczne raporty, o wzorze określonym w Załączniku Nr 6 do projektowanych postanowień umowy. Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji określony został we wzorze projektowanych postanowień umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W rozdziale II 2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena (C) 60%

Edukacja ekologiczna (E) 15%

Norma emisji spalin (S) 15%

Termin płatności faktur (T) 10%

Razem 100% ,

W rozdziale II 2.7)Okres obowiązywania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do prowadzonego przez Burmistrza Świecia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) - w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia;

b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) dotyczący podmiotów transportujących odpady – co najmniej w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać uzyskanie minimalnego rocznego przychodu w zakresie działalności objętej zamówieniem w wysokości 1.000.000,00 zł przez okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzających posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym, niż 3 miesiące przed złożeniem oferty;

c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą, niż równowartość 500.000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, określonymi w Załączniku Nr 6 do SWZ. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone we wzorze projektowanych postanowień umowy (Załącznik Nr 2 do projektowanych postanowień umowy).

Zgodnie z art. 68b pkt 3) lit. d) w zw. z art. 68a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, by udział pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym w całkowitej liczbie pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia wynosił co najmniej 7%, z zastrzeżeniem, że wymogu tego nie stosuje się do Wykonawcy, który zgodnie z zasadą określoną w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.), przedmiotowe zamówienie realizować będzie w całkowitej liczbie pojazdów, w stosunku do której wielkość udziału pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym będzie poniżej 0,5.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać prawo do dysponowania obiektem bazy – magazynowo – transportowej. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo – transportową, spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) oraz biuro do kontaktu z mieszkańcami na terenie bazy magazynowo – transportowej lub w innym miejscu, dostępnym dla mieszkańców gminy Świecie. Wymogi, jakie musi spełniać baza magazynowo – transportowa oraz biuro określone zostały we wzorze projektowanych postanowień umowy (Załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy);

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie pojemnikami do zbierania odpadów w ilościach „wyjściowych”, określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ. Pojemniki spełniać muszą wymagania, określone we wzorze projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 5 do projektowanych postanowień umowy). W trakcie trwania umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy udostępnienie dodatkowych rodzajów i ilości pojemników ponad ilość „wyjściową”. W sytuacji takiej, za każdy dodatkowy pojemnik Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z postępowania przetargowego. Płatność za dodatkowe pojemniki odbywać się będzie na zasadach określonych we wzorze projektowanych postanowieniach umowy;

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie workami do zbierania odpadów w ilościach, określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ - w trakcie trwania umowy z Zamawiającym. Worki spełniać muszą wymagania, określone we wzorze projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 5 do projektowanych postanowień umowy);

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami wykonującymi czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. czynności kierowcy pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów oraz czynności pracownika dokonującego załadunku odpadów) oraz osobami prowadzącymi sprawy administracyjne i przetwarzającymi dane informatyczne dotyczące realizacji zamówienia (również dane osobowe);

Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych od nie mniej, niż 29.000 mieszkańców, przy czym:

a)łączna ilość odebranych odpadów komunalnych musi wynosić, co najmniej 7.000 Mg/rok w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie oraz roczna wartość brutto wykonanych usług musi być nie mniejsza,niż 2.000.000,00 zł dla tego rodzaju usług

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 09:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 09:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Rafał Skoczylas, tel. 52 33 32 368,

w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Karolina Kruczkowska, tel. 52 33 32 312

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Październik - listopad 2022 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Skoordynowanie prac różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział gminy Świecie na sektory, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odrębnie dla każdego z wydzielonych sektorów wiąże się z wystąpieniem czynników różnicujących wysokość ponoszonych kosztów np. gęstość zabudowy, odległość od Instalacji Komunalnej w Sulnówku, rodzaj obsługiwanych nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe), rodzaj stosowanych pojemników, częstotliwość odbioru itp. Podział zamówienia mógłby spowodować zróżnicowanie zainteresowania zamówieniem dla określonego sektora. Wystąpienie czynników wpływających na wysokość kosztów realizowanej usługi dla wyodrębnionych sektorów przy ujednoliconym mechanizmie rozliczeniowym tj. za 1 Mg odebranych odpadów – może spowodować występowanie utrudnień w rozliczeniach za wykonaną usługę z poszczególnymi wykonawcami (różne stawki z przetargów w sektorach). Niedokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji i nie stanowi utrudnienia do składania ofert dla „małych i średnich” przedsiębiorstw. Informacje o ochronie danych osobowych zamieszczone są w Rozdziale I pkt 17 SWZ.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

-czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. czynności kierowcy pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów oraz czynności pracownika dokonującego załadunku odpadów);

-czynności pracownika związane z prowadzeniem spraw administracyjnych oraz przetwarzającego dane informatyczne dotyczące realizacji zamówienia (również dane osobowe). Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Postępowanie prowadzone jest zastosowaniem procedury,o której mowa w art. 139 Pzp Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Zamawiający nie przewiduje udzielania: zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Opis sposobu obliczenia ceny znajduje się w Rozdziale II pkt 13 SWZ.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy:poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,wniesie zabezpieczenie, przedłoży Załącznik Nr 5 do SWZ,dokumenty dot. EURO.Informacje dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się zawarte są w Rozdziale II pkt 9 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/ Wspólna 6, korespondencyjny ul. Hoża 76/78 00-682 Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z art. 505 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej odwołania albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed terminem do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu zamawiającemu przed upływem terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej SWZ. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Informacje konieczne do zawarcia w odwołaniu zawiera SWZ.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamowień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/04/2022