Dienstleistungen - 225745-2022

29/04/2022    S84

Polen-Lublin: Betrieb von Brücken und Tunneln

2022/S 084-225745

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13j
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Charachajczuk
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665710
Fax: +48 814665701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Postanschrift: ul. Krochmalna 13i
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Ścibiorski
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Telefon: +48 814665780
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zdmlublin.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gminna jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PS.221.1.16.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712300 Betrieb von Brücken und Tunneln
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM”

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233280 Anbringen von Leitplanken
45442200 Auftrag von Korrosionsschutzschichten
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych, do których zalicza się:

1. bieżące utrzymanie na dojazdach i dojściach do obiektów,

2. bieżące utrzymanie korpusu drogowego na dojazdach i dojściach do obiektów,

3. utrzymanie czystości konstrukcji mostowych,

4. ochrona obiektów mostowych w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przeciwlodowej oraz przeciwpowodziowej,

5. likwidacja skutków nagłych zdarzeń wywołanych ruchem pojazdów,

6. antykorozyjną ochronę konstrukcji mostowych,

7. pozostałe prace związane z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, w tym o charakterze zabezpieczającym wynikających z dewastacji i kradzieży, a także wykonywanie prac awaryjnych,

8. prowadzenie magazynu materiałów odzyskowych i rozbiórkowych,

9. przeprowadzanie przejazdów patrolowych drogowych obiektów komunikacyjnych obejmujących lustrację z poziomu jezdni widocznych elementów konstrukcji i wyposażenia oraz otoczenia obiektu, przekazanie informacji w formie telefonicznej lub pisemnej notatki,

10. udostępnienie samochodu dla potrzeb patrolowania drogowych obiektów inżynierskich przez Zamawiającego,

11. realizacji innych działań w celu zabezpieczenia zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, a także prac zapobiegających przyspieszonej degradacji obiektów inżynierskich spowodowanej awariami urządzeń zlokalizowanych w tych obiektach, nieprzewidzianymi skutkami wpływów atmosferycznych, wystąpieniem obciążeń ponadnormatywnych, wystąpieniem nietypowych zdarzeń, a także kradzieży i dewastacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: 4 lata od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy przed 25.08.2022 r. - termin wykonania zamówienia – od dnia 25.08.2022 r.

2. Zgodnie z art.257 ustawy Prawo publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca winien złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7.1.

5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6.2., powinny być wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane albo albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

6. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

7.1. wykonanie lub wykonywania usług z zakresu utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, o łącznej wartości prac nie mniejszej niż 1 500 000,00zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

7.2. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej – min. 1 osoba.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

7.3. dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego tj. miejscem, w którym możliwe jest zorganizowanie magazynu materiałów odzyskowych i rozbiórkowych o powierzchni minimum 50m2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 j, POLSKA, pok. 9 (I piętro) za pośrednictwem platformy: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Zamawiający przewiduje umowy 4-letnie na powyższy zakres.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art.108 ust..1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”, na czas trwania tych okoliczności, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §2 ust.1 pkt 1 lit a,b, pkt 2, 4, 5, 6, pkt 7 lit. a-e Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w §4 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobligowany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w w §2 ust.1 pkt 1 lit a,b, pkt 4, 5, 6, pkt 7 lit. a-e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy pkt 6 stosuje się odpowiednio.

7.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art.139 ust.1 ustawy Pzp.

9.Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).

10. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z pkt 19 SWZ:

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

19.3. Odwołanie przysługuje na:

19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

19.4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.

19.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

19.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 19.7.1.

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 20-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/04/2022