Lieferungen - 226536-2019

16/05/2019    S94    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

2019/S 094-226536

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Koszykowa 78
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-671
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Polemberska
E-mail: zp@wckik.pl
Tel.: +48 261845557
Faks: +48 261845135

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wckik.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wckik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa panelu 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, roztworu PBS, płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni

Numer referencyjny: 12/D/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33696100 Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pakiet nr 1: Panel 3 krwinkowy do przeglądowych badań alloprzeciwciał. Wielkość zamówienia: 288 ml;

Pakiet nr 2: PBS - buforowany roztwór 0,15M NaCl o pH 6,85- 7,2. Wielkość zamówienia: 495 litrów;

Pakiet nr 3: Płytki o średnicy 55 mm, z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni. Wielkość zamówienia: 2620 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Panel 3 krwinkowy do przeglądowych badań alloprzeciwciał

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696100 Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw: Terenowa Stacja WCKiK z siedzibą w Bydgoszczy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Panel 3 krwinkowy do przeglądowych badań alloprzeciwciał, zestaw pochodzący od 3 różnych dawców o fenotypach:

DCCwee

DccEE

Dccee

Krwinki grupy krwi O, w których jako minimum powinna być wyrażona ekspresja następujących antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb,Jka, Jkb S, s, M, N, P1, Lea, Leb. Wymagana homozygotyczna ekspresja antygenów Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s. Krwinki wzorcowe do przeglądowych badań przeciwciał w testach antyglobulinowych. Jeden zestaw zawiera 3 butelki z zakraplaczami o objętości nie większej niż 5 ml. Krwinki czerwone muszą być konserwowane, gotowe do użycia.

100 % czułości i specyficzności diagnostycznej.

Wielkość zamówienia: 288 ml.

Wymagane dokumenty:

— instrukcja użycia w języku polskim,

— dokument CE (z numerem jednostki notyfikowanej)

— zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PBS - buforowany roztwór

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz podległe Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie.

II.2.4)Opis zamówienia:

PBS - buforowany roztwór 0,15M NaCl o pH 6,85- 7,2, gotowy do użytku, do badań in vitro. Opakowanie: 4-5 litrów. Wielkość zamówienia: 495 litrów.

Wymagane dokumenty:

— instrukcja używania w języku polskim zgodna z obowiązującymi przepisami,

— deklaracja zgodności,

— zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Płytki o średnicy 55mm, z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33698100 Kultury mikrobiologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Krakowie, w Szczecinie, w Lublinie, w Ełku, w Gdańsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Płytki o średnicy 55 mm, z podłożem agarowym do monitorowania czystości bakteriologicznej powierzchni.

Opakowanie zbiorcze do 20 szt. w foliowych szczelnych opakowaniach po maks. 10 szt. Wielkość zamówienia: 2 620 sztuk.

Wymagane dokumenty: instrukcja w języku polski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do dokumentacji zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa 1, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuję, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO,

Zamawiający informuję, że:

1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, POLSKA.

2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.

3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

Z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. nie przysługuje Pani/Panu:

— prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych;

— prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminu składania odwołań określa Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwalania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019